DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• KINH MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO  
Cập nhật ngày : 07.01.2014 (Đã đọc : 7921 lần )

5- DIỆT DUYÊN VÔ MINH

Những lời dạy của đức Phật trên đây là chỉ thẳng cho chúng ta hiểu biết mười hai nhân duyên theo lý duyên khởi bắt đầu từ Vô Minh. Do Vô Minh mà Hành khởi; do Hành khởi mà Nghiệp khởi... và như vậy tất cả mười hai duyên khởi đầy đủ. Mười hai duyên khởi đầy đủ tức là khổ tập khởi.

Do đó muốn đoạn trừ khổ đau thì phải đoạn trừ Vô Minh. Muốn đoạn trừ Vô Minh thì phải triển khai tri kiến. Vậy triển khai tri kiến bằng cách nào?

Phải học Giới Luật Đức Hạnh và Nhân Quả, nhờ học giới luật đức hạnh và nhân quả thông suốt nên Vô Minh bị đoạn trừ. Nhưng trong mười hai nhân duyên dạy diệt Vô Minh bằng ngưng các Hành. Hành diệt thì Vô Minh diệt. Vậy diệt các Hành như thế nào? Diệt các hành là chúng ta phải giữ gìn tâm Bất Động. Giữ gìn tâm Bất Động bằng pháp Như Lý Tác Ý.

Bây giờ quý vị đã rõ diệt Vô Minh.

Trên đây là lý duyên khởi Vô Minh, khi Vô Minh diệt thì mười hai nhân duyên đều bị diệt. Mười hai nhân duyên diệt thì khổ đau diệt.

Giới Luật Đức Hạnh gồm có:

              1- Năm giới (Ngũ Giới) căn bản của người cư sĩ
              2- Mười giới Sa Di (Thập Giới Sa Di) của người xuất gia.
              3- Hai trăm năm mươi giới tỳ-kheo Tăng (250 Giới tỳ-kheo Tăng) của tu sĩ nam.
              4- Ba trăm bốn mươi tám giới tỳ-kheo Ni (348 Giới tỳ-kheo Ni) của tu sĩ nữ.

Khi muốn diệt trừ Vô Minh thì phải thông suốt những oai nghi giới luật đức hạnh trên đây. Cho nên Đức Phật dạy: “Những gì thông suốt cần thông suốt.” Điều mà đức Phật dạy ở đây cần thông suốt là thông suốt Giới Luật Đức Hạnh.

Muốn diệt mười hai nhân duyên tập khởi này thì bắt đầu phải diệt duyên Vô Minh. Diệt trừ duyên Vô Minh thì chỉ có học tập Giới Luật Đức Hạnh như trên đã nói.

Học tập Giới Luật Đức Hạnh xong thì Vô Minh tự diệt trừ. Vô Minh tự diệt trừ, đó là triển khai sự hiểu biết của đạo Phật, nhất là về Nhân Quả. Có thông suốt Nhân Quả thì Vô Minh đã diệt. Chúng ta cũng nên nhớ khi thông suốt Nhân Quả thì các Hành Ác bị diệt. Cho nên không ai hiểu Nhân Quả mà còn Hành Ác, có đúng như vậy không quý vị?

Cho nên đức Phật dạy: “Hành Diệt thì Vô Minh diệt.” Người mà Các Hành Ác diệt là người thông suốt Giới Luật Đức Hạnh. Chúng ta là những người tu hành đang tìm cầu sự giải thoát thì nên nhớ những lời dạy này. Đó là Giới Luật Đức Hạnh trong pháp tu hành của Phật giáo từ thấp đến cao. Phải theo sự phân chia pháp môn tu tập từ thấp đến cao mà đức Phật đã tuyên bố: “Giới, Định, Tuệ.”

Căn cứ vào Giới, Định, Tuệ chúng ta tu tập không còn sợ sai đường lạc lối, vì đó là ba cấp tu học của Phật giáo không ai dám sửa theo kiến giải của mình được. Mong rằng quý vị nên căn cứ vào chỗ này mà tu tập đến nơi đến chốn để làm sáng tỏ Phật giáo trong mười hai nhân duyên. 

6- DIỆT DUYÊN LỤC NHẬP

Lục Nhập là sáu cửa ra vào của thân và sáu trần. Sáu cửa ra vào của thân là: Mắt, Tai, Mũi, Miệng, Thân, Ý và Sáu trần là: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.

Vì thế muốn diệt duyên Lục Nhập thì phải biết cách phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý và ngăn chặn sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp.

Muốn giữ gìn sáu căn, sáu trần, trước tiên phải phòng hộ và sau đó mới ngăn chặn. Phòng hộ thì có Hạnh Độc Cư là đệ nhất pháp, còn ngăn chặn thì có pháp Như Lý Tác Ý. Nhờ hai phương pháp này thì duyên Lục Nhập bị diệt.

              " Từ duyên Lục Nhập diệt thì duyên Xúc diệt.
              Từ duyên Xúc diệt thì Thọ diệt
              Từ duyên Thọ diệt thì duyên Ái diệt.
              Từ duyên Ái diệt thì duyên Hữu diệt
              Từ duyên Hữu diệt thì duyên Thủ diệt.
              Từ duyên Thủ diệt thì duyên Sanh diệt.
              Từ duyên Sanh diệt thì duyên Già, Bệnh, Chết diệt.
              Từ duyên Già, Chết diệt thì duyên Vô Minh diệt.
              Từ duyên Vô Minh diệt thì duyên Hành diệt.
              Từ duyên Hành diệt thì duyên Nghiệp diệt
              Từ duyên Nghiệp diệt thì duyên Danh Sắc diệt.
              Từ duyên Danh Sắc diệt thì duyên Lục Nhập diệt".

Trên đây là bắt đầu diệt duyên Lục Nhập. Duyên Lục Nhập diệt thì tất cả mười một nhân duyên khác đều bị diệt theo và như vậy một thế giới đau khổ bị diệt, loài người thoát khổ. Cho nên loài người muốn thoát khổ thì phải vào cửa Lục Nhập.

Chính vào cửa Lục Nhập là mới phá toang mọi sự khổ đau của con người. Muốn diệt duyên Lục Nhập thì phải diệt duyên Xúc, nhưng diệt duyên Xúc bằng cách nào?

Bằng cách phòng hộ sáu căn. Vậy phòng hộ sáu căn như thế nào? Trước tiên là chúng ta tìm cách tránh sáu trần bằng phương pháp sống Độc Cư một mình.

Thầy thường hay kêu gọi quý vị tu hành nên sống Độc Cư, kế tiếp quý vị dùng pháp môn Như Lý Tác Ý để giữ gìn và bảo vệ mắt, tai, mũi, miệng, thân và ý, không cho chúng tiếp sáu trần. Khi chúng phóng ra tiếp xúc sáu trần thì mau mau Tác Ý cho nó quay vào trong thân. Câu tác ý rất đơn giản như sau:

              1- Mắt phải quay vào thấy sự Bất Động trong thân, không được nhìn ngó ra ngoài.
              2- Tai phải quay vào nghe sự Bất Động trong thân, không được nghe ra ngoài.
              3- Mũi phải quay vào ngửi trong thân Bất Động không được ngửi những mùi hương bên ngoài.
              4- Thân phải cảm giác sự Bất Động trong thân, không nên cảm giác nóng lạnh đau nhức bên ngoài.
              5- Miệng phải quay vào cảm nhận sự Bất Động trong thân mình, không được cảm nhận nêm nếm những mùi vị bên ngoài.
              6- Ý phải quay vào trong thân cảm nhận sự Bất Động của thân tâm không được cảm nhận vọng tưởng lăng xăng hay bất cứ một pháp trần nào tác động vào.

Tất cả những phương pháp tu tập trên đây đều là pháp Phòng Hộ Sáu Căn. Có phòng hộ sáu căn mới diệt được duyên Xúc. Do Xúc diệt thì Cảm Thọ diệt.

Bởi vậy khi thân đang đau bệnh nhức nhói khó chịu thì lúc bấy giờ chúng ta cắt đứt Xúc không cho Thân và Ý thức Xúc Chạm nhau thì ngay đó cơn đau nhức nơi thân sẽ chấm dứt. Muốn cho thân và ý thức không Xúc Chạm nhau thì phải tu tập tâm luôn luôn ở trong trạng thái tâm Bất Động. Có tu tập được như vậy chúng ta mới làm chủ được bệnh.

Phật pháp vốn là một phương pháp làm lợi ích cho con người, vì thế con người phải biết mà lo tu tập để cứu mình ra khỏi biển khổ.

Tâm Bất Động không phải là khó tu tập, chỉ cần chúng ta phá hết hôn trầm thùy miên và loạn tưởng thì tâm Bất Động ngay tại đó.

Muốn phá hôn trầm thùy miên và loạn tưởng thì chỉ có tu tập pháp Thân Hành Niệm. Pháp môn Thân Hành Niệm là một pháp môn tuyệt trần, chuyên môn phá hôn trầm thùy miên và loạn tưởng. Nhờ có tu tập pháp môn này thì ngồi lại chúng ta mới thấy tâm Bất Động.

7- DIỆT DUYÊN CẢM THỌ

Diệt duyên Cảm Thọ có hai phương pháp: 1- Tâm Bất Động; 2- An trú tâm trong Hơi Thở.

Pháp tu tập tâm Bất Động đã dạy ở trên, còn dưới đây là phương pháp An Trú Tâm trong Hơi Thở.

Muốn thoát ra mọi sự khổ đau của cuộc đời thì phải đoạn trừ Duyên Thọ. Đoạn trừ Duyên Thọ thì phải tập An Trú Tâm trong Hơi Thở theo phương pháp Định Niệm Hơi Thở: “An tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thở ra.” Cứ tu đề mục này trong nửa tháng hoặc một tháng để thân an trú được trong hơi thở thì lúc bấy giờ thân có cảm thọ khổ là liền dùng phương pháp này đối trị đẩy lui cảm thọ ra khỏi thân ngay tức khắc.

Đó là chúng ta diệt Duyên Thọ. Quý vị nên nhớ phương pháp Hơi Thở này mà tu tập để cứu mình ra khỏi mọi sự đau khổ của cuộc đời. Hơi thở là một phương pháp mà chính Đức La Hầu La đã tu chứng quả A-la-hán.

            8- DIỆT DUYÊN ÁI

Từ duyên Thọ diệt thì duyên Ái diệt. Trên bước đường tu tập chúng ta đã biết cách làm chủ bệnh tật, tức là diệt duyên Cảm Thọ. Diệt duyên Cảm Thọ bằng Định Niệm Hơi Thở hay pháp Thân Hành Niệm hoặc bằng Tâm Bất Động. Trong những pháp môn này, pháp nào hợp với đặc tướng của mình thì quý vị tu tập sẽ có kết tốt đẹp.

              Khi Cảm Thọ diệt thì Ái diệt. Tại sao vậy?
              Vì Cảm Thọ có ba: 1- Cảm Thọ Lạc; 2- Cảm Thọ khổ; 3- Cảm Thọ Bất Lạc, Bất Khổ.
              Cảm Thọ Lạc thì tâm ưa thích nên gọi là Ái Lạc
              Cảm Thọ Khổ thì tâm không ưa thích nên gọi là Ái Khổ.

Cảm Thọ Bất Lạc, Bất Khổ thì người tu theo Phật giáo không chấp nhận, vì đó là một trạng thái của một người bình thường chớ không phải là một người tu sĩ nên trạng thái này không được kéo dài thời gian.

Chúng ta ai cũng biết vì có Cảm Thọ thì mới có Ái. Do các Cảm Thọ có mà Ái mới có. Chúng ta phân biệt và cảm nhận được Ái có hai:

1- Ái Lạc có nghĩa là ưa thích, ham muốn, thương mến, dính mắc, chấp trước, luôn luôn chạy theo tìm cầu những dục lạc, khoái lạc, sung sướng đó v.v...

2- Ái Khổ có nghĩa là không ưa thích, sợ hãi, ghét bỏ, lo lắng, buồn phiền, khổ sở, tránh xa, không chấp nhận, không ham thích v.v...

Cho nên khi diệt Cảm Thọ là diệt cả hai Ái. Khi duyên Ái bị diệt thì tâm ham muốn ưa thích cũng không còn. Do đó nhà cửa, của cải, tài sản, tiền bạc, danh vọng đều buông bỏ cả. Những vật chất quanh chúng ta đều buông xuống hết, nên trong kinh Mười Hai Nhân Duyên dạy: “Duyên Ái diệt thì duyên Hữu diệt.”

Hữu có nghĩa là Có. Do Có mà chúng ta sinh ra ưa thích nên cố giữ lại. Cố giữ lại nên mới có duyên Thủ. Khi tâm chúng ta không ưa thích (Ái) thì chúng ta không có (Hữu) vật gì cả. Cho nên Ái diệt thì Hữu diệt, đó là một quy luật đúng không bao giờ sai.

Đã sống trong cuộc đời mà không có gì cả như Đức Phật sống chỉ còn ba y một bát thì còn có những vật gì mà cất giữ nữa. Phải không quý vị? Cho nên kinh Mười Hai Nhân Duyên dạy: “Duyên Hữu diệt thì duyên Thủ diệt.”

Sống trong cuộc đời mà không cất giữ một vật gì cả thì đời sống đâu còn có gì nữa, một cuộc sống chỉ còn ba y một bát như đức Phật hằng ngày đi xin ăn để nuôi sống thân mạng. Đời sống như vậy là một đời sống tu sĩ của Phật giáo, nếu quý vị sống được như vậy mới gọi là tu sĩ Phật giáo, và sống được như vậy mới thấy sự giải thoát của đạo Phật thật sự. Từ đời sống này chúng ta mới tu tập chứng đạo. Còn có của cải vật chất làm sao tu tập chứng đạo được quý vị?

Cho nên kinh Mười Hai Nhân Duyên dạy: “Duyên Thủ diệt thì duyên Sanh diệt.” Đó là một điều cơ bản nhất của đạo Phật, nếu ai muốn tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì phải sống như đời sống của đức Phật, còn không thể sống như vậy được thì xin quý vị hãy trở về đời sống của người cư sĩ luôn luôn sống trong nền đạo đức nhân bản – nhân quả cũng xả được tâm và cuộc sống cũng được an vui hạnh phúc. Sức của mình tu tập được bấy nhiêu đó thì cũng tốt.

Còn những ai quyết tâm tu tập làm chủ sanh, già, bệnh, chết thì hãy đi cho trọn con đường của đạo Phật. Đi cho trọn con đường của đạo Phật thì phải sống cho đúng hạnh của Phật. Mà hễ sống đúng hạnh của Phật thì làm chủ bệnh chết dễ dàng không có khó khăn và mệt nhọc.

Kinh Mười Hai Nhân Duyên dạy rất rõ: “Duyên Sanh diệt thì duyên Già, Bệnh, Chết diệt.”

Chúng ta là con người thì không ai thoát khỏi Già, Bệnh, Chết cho nên Đức Phật xác định: “Muốn làm chủ Già, Bệnh, Chết thì duyên Sanh phải diệt. Vậy duyên Sanh phải diệt như thế nào?

Muốn diệt duyên Sanh thì phải buông xả sạch tất cả vật chất chung quanh ta, chỉ còn sống một đời sống như đức Phật ngày xưa. Đó là buông xả thứ nhất, nếu ai muốn tu tập như Phật để làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết mà không sống như Phật thì khó có thể làm chủ bốn sự đau khổ này.

Khi buông xả được như vậy, kế tiếp chúng ta phải chọn lấy một chỗ thanh vắng yên tịnh như: một gốc cây có bóng mát, một đống rơm, một mái nhà tranh, một bụi tre v.v... Rồi ở đó một mình, khi đi, khi đứng, khi ngồi hoặc khi nằm đều tập Tỉnh Giác, đi thì biết bước đi, còn nằm, ngồi hay đứng đều biết hơi thở ra hơi thở vô.

            Khi tập Tỉnh Giác như vậy, tâm không còn hôn trầm, thùy miên, vô ký, ngoan không và vọng niệm thì đây là giai đoạn thứ hai.

Khi tu tập Tỉnh Giác được như vậy thì chúng ta tiếp tục tu tập trong bốn oai nghi: Đi, đứng, nằm, ngồi. Dùng sức Tỉnh Giác xả từng tâm niệm và các ác pháp bên ngoài khi chúng tấn công vào thân tâm chúng ta.

Đây là giai đoạn xả rốt ráo cho nên phải dùng pháp môn Như Lý Tác Ý, lúc nào cũng phải nhớ Tác Ý. Xin quý vị nhớ lời Phật dạy: “Ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp.” Cho nên Tác ý là ý thức không bị diệt.

Khi chúng ta tu chứng đạo thì ý vẫn còn hoạt động như thường, nhưng sự hoạt động của nó lúc bấy giờ là diệu dụng của tâm thanh tịnh. Người chưa có tâm thanh tịnh thì không thể bảo rằng ý thức là diệu dụng được, chỉ có người tu chứng đạo tâm thanh tịnh thì ý thức bây giờ là diệu dụng khi người tu chúng đạo điều khiển nó.

Cho nên pháp môn nào tu tập mà làm cho ý thức đình chỉ thì pháp môn đó không phải của Phật giáo mà của tà giáo.

Như quý vị đều biết pháp môn niệm Phật nhất tâm; tham công án, tham thoại đầu, biết vọng liền buông v.v... là những pháp ức chế tâm chịu ảnh hưởng tư tưởng Vô Vi của Lão Trang thuộc văn hóa Trung Hoa. Những phương pháp này tu hành chẳng làm chủ sanh, già, bệnh, chết mà chỉ lọt vào Không Tưởng của thiền Đông Độ gọi là Phật Tánh (Tánh Không.)

Mười hai Nhân Duyên tu tập đến đây chúng ta đã làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết. Giảng đến đây chắc quý vị đều biết khi muốn làm chủ Sanh, Già, Bệnh, Chết đều biết vào cửa nào mà làm chủ được sự Sống Chết.

Nhưng chúng ta cũng cần nghiên cứu thêm để hiểu biết mười hai nhân duyên vào cửa nào cũng được, song vào được mà ra không được. Cho nên chúng ta chỉ nghiên cứu cho biết, chớ không thể tu tập được, xin quý vị lưu ý. Dưới đây là những duyên mà trong kinh Mười Hai Nhân Duyên chỉ dạy cho chúng ta thấy duyên khởi trùng trùng, hễ có duyên này thì có duyên kia, như trong kinh dạy:

              “Từ duyên Già, Bệnh, Chết diệt thì duyên Vô Minh diệt
              Từ duyên Vô Minh diệt thì duyên Hành diệt.
              Từ duyên Hành diệt thì duyên Nghiệp diệt
              Từ duyên Nghiệp diệt thì duyên Danh Sắc diệt.
              Từ duyên Danh Sắc diệt thì duyên Lục Nhập diệt.
              Từ duyên Lục Nhập diệt thì duyên Xúc diệt
              Từ duyên Xúc diệt thì duyên Thọ diệt.”

Trên đây là bắt đầu diệt duyên Già, Bệnh, Chết. Diệt duyên Già, Bệnh, Chết tức là diệt duyên Cảm Thọ. Duyên Cảm Thọ diệt thì tất cả mười một nhân duyên khác đều bị diệt theo và như vậy một thế giới đau khổ bị diệt, loài người thoát khổ.

Nhưng muốn vậy cũng không phải dễ, vì muốn diệt duyên Cảm Thọ thì chúng ta là người phải có đầy đủ ý chí và nghị lực, nếu không đủ ý chí và nghị lực thì đừng vào cửa Cảm Thọ. Nếu chúng ta không đủ sức chịu đựng những cơn đau xé ruột xé gan thì nên vào các cửa khác, xin quý vị lưu ý. Duyên Cảm Thọ chỉ có người có ý chí dũng mãnh kiên cường chẳng hề nao núng trước cái chết, cái cảm thọ đau đớn thì mới vào được.

.                                                                                                                      .

Bài liên quan. Kì 1:
•  KINH MƯỜI HAI CỬA VÀO ĐẠO (25.12.2013). Lời nói đầu; 12 Nhân duyên; Thường kiến và đoạn kiến; Duyên vô minh sinh; Duyên vô minh diệt.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)