DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• CHUYỆN TIỀN THÂN PHẬT - KHÔNG PHẢI PHẬT THUYẾT.  
Cập nhật ngày : 19.11.2013 (Đã đọc : 9422 lần )
Kinh Tiểu Bộ - Tạng Nikaya. Nhưng không phải Phật thuyết.

CHUYỆN CON BÒ ÐI H (Tin thân Nandivisàla)

Chỉ nói li t hoà...,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về những lời nhiếc mắng của nhóm Sáu Tỷ-kheo. Lúc bấy giờ nhóm Tỷ-kheo, khi cãi nhau với các hiền thiện Tỷ-kheo, thường khiêu khích, mắng nhiếc, châm biếm và nhục mạ họ. Các Tỷ-kheo báo lên Thế Tôn. Ngài cho gọi nhóm Sáu Tỷ-kheo, hỏi có phải thật như vậy không, và khi được trả lời là thật vậy, Ngài chê trách họ:

- Này các Tỷ-kheo, lời nói ác độc làm cho ngay cả loài thú vật cũng hiềm hận. Thuở trước, một thú vật đã làm cho một người nói lời ác phải mất một ngàn đồng tiền vàng.

Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

Trong thời quá kh, ti nước Gandhara, có v vua tr Takkasila, và B-tát sanh ra làm con bò được đặt tên là Nandivisàla (Ði H). Mt Bà-la-môn đi đến nhng người thường hầu cúng dường bò, xin được con Nandivisala khi còn là con nghé. Người Bà-la-môn đối x vi nó như con ruột, thương mến nó cho nên dùng cơm cháo và nuôi dưỡng nó rt chu đáo. Khi lớn lên, B-tát suy nghĩ: "Ta được người Bà-la-môn này nuôi dưỡng mt cách khó nhc. Trong toàn cõi Diêm-ph-đề (n Ð), không có một con bò nào khác có th mang nng như ta. Vậy ta hãy biu l sc mnh ca ta và cho người Bà-la-môn tin nuôi dưỡng".

             Một hôm, B-tát nói vi v Bà-la-môn:
            - Này Bà-la-môn, hãy đi đến mt triu phú giàu v đàn bò và nói: Con bò của tôi, nếu được cột cht vào mt trăm cỗ xe, cũng có th kéo đi! Và đánh cá với người y mt ngàn đồng tin vàng.
            Vị Bà-la-môn đi đến mt triu phú và gi chuyn:
            - Trong thành này, con bò của ai có được sc mnh?
            Người triu phú tr li:
            - Chính nhà này, nhà của ta!
            Và ông còn nói tiếp:
            - Trong toàn thành này, không một ai có con bò ging như con bò của chúng tôi.
            Người Bà-la-môn nói:
            - Một con bò ca tôi có th kéo được mt trăm cỗ xe ct cht li!
            Người triu phú hi:
            - Con bò như vậy đâu?
           Vị Bà-la-môn nói:
           - Ở nhà tôi.
           - Vậy chúng ta hãy đánh cá đi.
           - Tốt lm, tôi bng lòng.

Và vị Bà-la-môn đánh cá một ngàn đồng tin vàng. Ri v Bà-la-môn cht đầy mt trăm cỗ xe vi cát, sn và đá, đặt chúng ni tiếp nhau, cột tt c làm mt, càng xe vi trc xe, cho tm Nandivisala, cho nó ăn một đấu go thơm, trang sức vòng hoa vào c xe đầu. Người Bà-la-môn, t mình ngi trên cán xe, đưa cao gậy thúc bò và nói:

              - Hi, hi, hi đi, đồ ranh con! Hãy kéo, đồ ranh con!
              Bồ-tát nghĩ: "Ta không phi ranh con, nhưng người này gi ta vi danh t ranh con"! và B-tát đứng thng chân như những ct tr, không h di động.
              Ngay lúc ấy, người triu phú bt người Bà-la-môn đem lại mt ngàn đồng. V Bà-la-môn thua mt ngàn đồng, m con bò ra, rồi v nhà nm dài, vi tâm tư sầu mun.
              Nandivisala vào nhà, thấy v Bà-la-môn su mun, lin hi:
              - Này Bà-la-môn, có phải ông nm ng?
              - Làm sao ta có thể ng được khi ta thua mt mt ngàn đồng!
              - Này Bà-la-môn, trong suốt thi gian ta sng nhà ông, có bao gi ta làm b chén bát gì, hay chà đạp mt ai, hay đi đại tiu tin không phi ch?
              - Này con thân, không bao giờ có.
              Vậy sao ông gi ta là đồ ranh con? Ðây là li ca ông, không phi li ca ta. Hãy đi và cá với người kia hai ngàn đồng tin vàng. Nhưng ta không phải ranh con, không được gi là đồ ranh con!

Vị Bà-la-môn nghe B-tát nói, lin đi đến nhà triu phú và cá hai ngàn đồng. V y buộc một trăm cỗ xe như cách trước làm, cho Nandivisala trang điểm, và buc nó vào cái cáng g xe th nht. Ông buc như thế nào? Buc cht cái ách vào càng xe, ri thng con bò Nandivisala vào mt phía ách, và buc cht phía bên kia bng mt miếng g trơn từ ách vào trục xe, như vậy, ách được cng thng, không nghiêng mt bên. Như vậy, ch mt con bò có th kéo mt c xe được làm cho c hai con kéo. Ri người Bà-la-môn ngi trên cáng xe, va xoa lưng Nandivisal vừa nói:

- Hi, hi, chú bạn hin thin! Hãy kéo, chú bạn hin thin!

Bồ-tát được buc cht vào mt trăm cỗ xe, vi mt cái kéo mnh c mt trăm cỗ xe, khiến c xe cui đứng vào ch mà c xe đầu đã di động. Người triu phú giàu đàn bò thua cuộc, phi tr hai ngàn đồng. Nhng người khác cũng cho B-tát nhiều tin. Tt c đều thuc v v Bà-la-môn. Như vậy, nh B-tát, người Bà-la-môn được nhiu tin ca.

Bậc đạo sư nói, sau khi khiển trách Sáu T-kheo y.

             Này các Tỷ-Kheo, lời nói độc ác không làm ai vừa ý.
             Và Ngài chế thành học pháp. Rồi bậc Chánh Ðẳng Giác liền nói kệ:
            “Chỉ nói li t hòa,
             Không từ hòa, không nói.
             Ai nói lời t hòa,
             Kéo đi được gánh nng,
             Khiến nó được tài sn.
             Do vậy, nó ưa thích”.
             Sau khi bậc Ðạo sư kể pháp thoại này, Ngài nhận diện Tiền thân như sau:
             - Lúc ấy Bà-la-môn là Ànanda, còn Nandivisala là Ta vậy!

CHUYỆN CON BÒ ÐEN (Tin thân Kanha)

Với gánh nng phi mang ...,

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo sư đã kể về thần thông song hành.

Sau khi thị hiện thần thông song hành, từ thiện giới, bậc Chánh Ðẳng Giác đi xuống thành Sankassa. Trong ngày đại lễ Tự tứ, với một đoàn tùy tùng đông đảo, Ngài đi vào Kỳ viên. Các Tỷ-kheo đang ngồi họp ở Pháp đường, tán thán đức hạnh bậc Ðạo Sư, nói:

- Này các Hiền giả, Như Lai không có ai sánh bằng. Không một ai khác có thể mang được gánh nặng như đức Như Lai. Sáu ngoại đạo sư nói: Chúng ta sẽ thị hiện thần thông, chúng ta sẽ thi thố thần thông! Tuy nói vậy, họ không thị hiện được thần thông nào. Ôi, bậc Ðạo Sư thật không ai sánh bằng!

            Bậc Ðạo Sư đến và hỏi:
            - Này các Tỷ-kheo, nay các ông ngồi họp ở đây bàn chuyện gì?
            - Bạch Thế Tôn, không có gì khác ngoài chuyện tán thán đức hạnh Thế Tôn.
            Bậc Ðạo Sư nói:
            - Này các Tỷ-kheo, nay ai sẽ mang gánh nặng do Ta mang? Trong thời quá khứ, khi Ta sanh làm thú vật, cũng không một ai so sánh với ta được.
            Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

“Thuở xưa, khi vua Brahamadatta trị Bà-la-ni, B-tát sanh làm mt con bò. Khi bò còn là nghé, nhng người ch sng trong nhà mt bà già, đem Bồ-tát cho bà để gii quyết tin tr. Bà nuôi dưỡng B-tát như con ruột, cho B-tát ăn cháo và cơm. Bồ-tát được gọi là Con bò đen của bà già. Ln lên, B-tát có sc lông đen láng, thường đi với các con bò hin thin trong làng. Tr con làng thường nm sng, nm tai, đeo cổ, nm đuôi bò chơi đùa và ngồi trên lưng bò.

Một hôm, B-tát nghĩ: "M ta sng kh cc, xem ta như con đẻ, nuôi dưỡng ta rt khó khăn. Vậy ta hãy làm ra tin để gii thoát bà c khi đời kh cc này".

Từ đó trở đi, Bồ-tát c gng tìm cho ra tin. Mt hôm người ch tr ca mt đoàn lữ hành vi năm trăm cỗ xe đi đến mt khúc sông cn rt g gh. Các con bò ca người y không th kéo các c xe qua được. Nhng con bò ca năm trăm cỗ xe được ct vào cáng xe liên tc vi nhau cũng không th kéo mt c xe qua được.

Lúc ấy B-tát đang đi với các con bò làng, đến gn khúc sông cn. Người ch tr ca đoàn lữ hành biết đánh giá loài bò, đang tìm trong những con bò này xem con nào ging tt có th kéo nhng c xe ca mình qua được. Thy B-tát, biết con bò ging tt này s có th kéo được nhng c xe, ngườiy lin hi nhng người chăn bò:

              - Này bạn, ai à ch con bò này? Nếu tôi ct nó vào nhng c xe và nó kéo qua được, tôi s tr tin thuê!
              Các người chăn bò ấy nói:
              - Hãy bắt và ct nó vào! Ti ch này, không có ai là ch con vt!
              Người ch tr ct dây vào mũi bò kéo đi, nhưng con bò không di động. Theo truyn thuyết, B-tát không đi khi chưa được tr giá. Người ch tr ca đoàn lữ hành, biết được ý định ca con bò và nói:
              - Này chủ đàn, ta sẽ tr cho ông mt ngàn đồng, tin thuê kéo năm trăm cỗ xe, mỗi c xe kéo qua được tr hai đồng!

Lúc ấy, B-tát mi chu đi. Người ta ct bò vào nhng c xe. Vi mt cái kéo mnh, bò đã kéo bổng chiếc xe đầu tiên và đặt lên b kia. Vi phương cách như vậy, bò kéo tt c c xe qua. Người ch tr ca đoàn lữ hành ch tr mt đồng cho mi chiếc xe, và ct mt gói năm trăm đồng treo c B-tát. B-tát suy nghĩ: "Người này không tr cho ta tin thuê như đã quyết định. Nay ta không cho nó đi!". Rồi B-tát đứng chn đường trước c xe, và du đoàn lữ hành c gng dt xe đi, cũng không th dt được. Người ch tr ca đoàn lữ hành suy nghĩ: "Hình như nó biết ta tr thiếu tin thuê!". Bèn gói mt ngàn đồng trong bc, ct c B-tát và nói:

- Ðây là tiền thuê ca người đã kéo qua.

Bồ-tát mang gói tin lin đi đến bà m. Tr con trong làng thy mt vt gì đeo ở cđen của bà c, bèn chy đến gn B-tát. Nhưng Bồ-tát đuổi chúng chy xa, ri đến gn bà m. Vì đã kéo qua năm trăm cỗ xe, B-tát hết sc mt mi vi đôi mắt đỏ kè. Bà c thy gói mt ngàn đồng cổ B-tát, lin kêu ln:

             - Này con thân, tiền này con ly được đâu?
             Rồi hi nhng đứa tr chăn bò, và biết được câu chuyn, bà nói to:
             - Này con thân, ta đâu có muốn sng nh tin công con làm được. Sao con li chu kh nhc như vậy?
             Nói xong, bà lấy nước nóng tm cho con vt, thoa du toàn thân, cho ung nước và cho bò ăn đủ loi đồ ăn thích hợp. Bà sng vi B-tát cho đến khi mng chung ri đi theo nghiệp ca mình”.

Bậc Ðo Sư nói:

              - Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai không có ai sánh bằng. Trong thời quá khứ, cũng không có ai sánh bằng.
              Sau khi thuyết pháp thoại này xong, bậc Chánh Ðẳng Giác đọc bài kệ:
              “Với gánh nng phi mang,
               Với khúc sông phi qua,
               Chúng cột con bò đen,
               Bò đi kéo gánh nặng!”
               Như vậy, Ngài nêu rõ:
              - Này các Tỷ-kheo, khi ấy, chỉ có con bò đen kéo được gánh nặng.
              Thế Tôn kết hợp hai câu chuyện với nhau và nhận diện Tiền thân như sau:
              - Lúc ấy, bà cụ là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), còn con bò đen của bà là Ta vậy.

CHUYỆN CON HEO MUNIKA (Tiền thân Munika)

Chớ ham Munika ...,

              Câu chuyện này, khi trú ở Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ. Bậc Ðạo Sư hỏi Tỷ-kheo ấy.
             - Này Tỷ-kheo, có thật chăng ông đang bị tham dục chi phối?
             - Thưa vâng, bạch Thế Tôn.
             - Vì nhân duyên gì?
             - Bạch Thế Tôn, vì sự cám dỗ của một phụ nữ béo phệ!
             Bậc Ðạo Sư nói:
             - Này Tỷ-kheo, thiếu nữ này tạo bất hạnh cho ông. Thời quá khứ, trong ngày đám cưới của nàng, ông đã bị mạng chung và trở thành món ăn ngon cho số đông người!
Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

“Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị Bà-la-môn, tại mt làng n, B-tát sanh làm con bò tên Mahàlohita (Ð ln) trong nhà mt người có gia sn. B-tát có mt em trai tên là Cullalohita (Ð nh). Trong gia đình, hai con bò này làm tất c công vic chuyên ch.

Gia đình đó có một cô con gái. Cô ta đã đính hôn với người con trai cùng làng. Vi mc đích dọn món ngon đãi khách đến d đám cưới ca con gái mình, cha m cô gái nuôi mt con heo tên là Munika, và cho nó ăn toàn cháo cơm. Thấy vy, Lohita em nói vi con bò anh:

- Trong gia đình này, đồ nng do hai anh em mình ch hết, nhưng họ ch cho chúng ta ăn cỏ, lá v.v... còn h nuôi con heo vi cháo và cơm. Vì lý do gì nó lại được như vậy?

Bồ-tát nói:

- Này Lohita em thân, chớ có ham đồ ăn ấy! Con heo này ăn đồ ăn ngon để ch chết. Vi mc đích dọn món ngon đãi khách đến d ngày đám cưới ca cô gái, nên h mi nuôi con heo này. Vài ngày na, nhng người y s đến, h ct chân con heo, kéo nó ra khi chung, chm dt mng sng ca nó và s làm thành món ăn cà-ri đãi khách!

             Nói xong, Bồ-tát đọc kệ này:
            "Chớ ham Mu-ni-ka,
             Nó ăn để ch chết,
             Ít dục, hãy ăn rơm,
             Do vậy th mng dài".
             Rồi không bao lâu, nhng người y đến. H giết Munika và nu nó thành nhiu món ăn. Bồ-tát nói vi em Lohita em:
            - Này em thân, hãy xem Munika!
            - Thưa anh, em đã thấy kết qu món ăn của Munika. Trăm lần ngàn ln tt hơn món rơm của chúng ta, món ăn tối thượng, không có tai hi, là tướng ca mng sng lâu dài”.

Bậc Ðo Sư nói:

- Này Tỷ-kheo, như vậy, trong thời quá khứ, vì thiếu nữ này, ông đã mạng chung và làm thành món ăn cho nhiều người!

Sau khi nói lên pháp thọai này, bậc Ðạo Sư giảng các sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo bị tham dục chi phối chứng quả Dự lưu. Bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và nhận diện Tiền thân:

- Khi ấy, con heo Munika là Tỷ-kheo bị tham dục chi phối, người thiếu nữ trong hai mẫu chuyện là một. Lohita em là Ànanda, Lohita anh là Ta vậy.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)