DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 38079  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• THAM KHẢO, TÌM HIỂU CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  
Cập nhật ngày : 04.08.2013 (Đã đọc : 7832 lần )
Kinh Tiểu Bộ - Tạng kinh Nikaya (Nhưng không phải Phật thuyết).

CHUYỆN ÐÔI NGA NÒI TT (Tin thân Àjanna)

Dẫu thi nào, chỗ nào...

            Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một tỷ-kheo thối thất tinh tấn. Bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói:
              - Này Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn, vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương, vẫn không thối thất
              Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

"Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì thành Ba-la-ni, có by v vua bao vây thành. Mt chiến sĩ cưỡi xe, thng hai con nga Sindh anh em vào xe, đi ra khỏi thành, đánh tan sáu đội quân và bt sng sáu ông vua. Trong gi phút y, con nga anh b thương. Người cưỡi xe, đánh xe đến ca thành ca vua mình, m con nga anh ra khi xe, ci áo giáp ca nó, đặt con nga nm mt bên hông, và bt đầu cho nai nt mt con nga khác. B-tát thy vy, suy nghĩ như đã suy nghĩ trong câu chuyn trước, ri cho gi người cưỡi xe, va nm va nói lên bài k này:

              Dẫu thi nào, ch nào,
              Dẫu khi nào đâu,
              Con ngựa nòi ging tt
              Vẫn hăng hái chiến đấu
              Còn con ngựa yếu hèn
              Tại đấy, chu đầu hàng.

Người đánh xe đỡ B-tát dy, thng nga vào xe, đánh tan đội quân th by, bt sng ông vua th by, ri đánh xe đến ca nhà vua, và m con nga ra khi xe. B-tát nm thoi mái mt bên hông, nói li khuyến giáo vua như trong câu chuyện trước, ri mng chung. Vua làm l ho táng con nga rất trng th, ban thưởng nhiu danh vng cho người đánh xe và sau khi trị vì nước đúng theo Chánh pháp, vua đi theo nghiệp ca mình".

Sau khi kể câu chuyện, bậc Ðạo Sư trình bày bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị tỷ-kheo thối thất tinh tấn chứng được quả A-la-hán. Bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân như sau:

- Thời ấy, vua là Trưởng lão Ànanda, con ngựa anh là bậc Chánh Ðẳng Giác.

 

25. CHUYỆN BN TM (Tin thân Tittha)

Hãy thay bến nước khác...,

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một tỷ-kheo, đệ tử của bậc Tướng quân Chánh pháp, trước kia làm thợ vàng. Chỉ các đức Phật mới có trí biết được tâm hướng của chúng sanh, chớ không ai khác. Do vậy, bậc Tướng quân Chánh pháp tự mình không biết tâm hướng của người đệ tử, đã cho một đề tài thiền quán về bất tịnh. Ðề tài ấy không thích hợp với người đệ tử. Vì sao?

Theo truyền thuyết, người đệ tử ấy trải năm trăm năm liên tục sanh ra trong gia đình thợ vàng, tích lũy lâu ngày chỉ thấy vàng thanh tịnh. Trải qua bốn tháng, người đệ tử không thể làm khởi lên một tư tưởng nào của Thiền quán. Bậc Tướng quân Chánh pháp không thể đem lại quả A-la-hán cho đệ tử của mình, tự nghĩ: "Người này chđức Phật mới nhiếp phc được, ta s đưa vị y đến gp Như Lai".

              Vào buổi sáng sớm, bậc Tướng quân Chánh pháp đem người đệ tử đi đến gặp bậc Ðạo Sư. Ngài hỏi:
              - Này Xá-lợi-phất, vì sao ông đến đây lại đem theo một tỷ-kheo?

- Bạch Thế Tôn, con cho đệ tử con một đề tài Thiền quán, nhưng sau bốn tháng, vị ấy không phát khởi lên một chút tư tưởng nào của Thiền quán. Nghĩ rằng người này chỉ có đức Phật mới giáo hoá được, nên con đưa đến gặp Thế Tôn.

              - Này Xá-lợi-phất, ông dạy đề tài Thiền quán nào cho đệ tử?
              - Bạch Thế Tôn, con dạy đề tài Thiền quán về bất tịnh.

- Này Xá-lợi-phất, ông không hiểu biết tâm hướng của đệ tử. Hãy về đi, và để đệ tử ở lại đây, chiều trở lại và đem đệ tử của ông về.

Sau khi bảo Trưởng lão đi về, bậc Ðạo Sư cho tỷ-kheo ấy mặc hạ y và thượng y tốt đẹp, đem tỷ-kheo ấy đi theo Ngài vào làng khất thực, khiến tỷ-kheo ấy nhận được đồ ăn tuyệt hảo, đủ loại cứng và loại mềm. Ði về tinh xá một lần nữa với các tỷ-kheo vây quanh, ban ngày bậc Ðạo Sư vào nghỉ trong Hương phòng, và buổi chiều đem tỷ-kheo ấy đi theo. Ngài đi dạo trong tinh xá, hoá hiện một hồ nước trong vườn xoài, có nhiều hoa sen và một hoa sen lớn hiện ra. Thế Tôn bảo tỷ-kheo ấy ngồi nhìn hoa sen, rồi Ngài đi vào Hương phòng. 

Tỷ-kheo ấy liên tục nhìn hoa sen. Thế Tôn khiến cho bông hoa ấy héo tàn. Trong khi tỷ-kheo ấy đang nhìn, hoa sen ấy tàn dần, héo dần và mất màu sắc. Bắt đầu từ vòng ngoài cùng, các cánh hoa rơi xuống, và trong một thời gian ngắn, tất cả cánh hoa đều rơi hết. Rồi đến các nhụy hoa rơi, rơi dần, chỉ còn lại gương sen. Tỷ-kheo ấy thấy vậy, liền suy nghĩ: "Hoa sen này xinh đẹp như vậy, nhưng chẳng my chc màu sc hoa tàn phai, các cánh hoa, nhy hoa rng xung, ch còn li gương sen. Hoa sen như vậy đã đi đến héo tàn. Thân ta rồi cũng đi đến cnh như vậy. Các hành là vô thường!"

Với tư tưởng ấy, tỷ-kheo đạt được Thiền quán. Bậc Ðạo Sư biết tâm tỷ-kheo ấy đã đạt Thiền quán, vẫn ngồi trong Hương phòng, phóng hào quang từ kim thân và nói lên bài kệ này:

              Tự cắt dây ái dục,
              Như tay bẻ sen thu,
              Hãy tu đạo tịch tịnh,
              Niết bàn, Thiện Thệ dạy

Cuối bài kệ này, tỷ-kheo ấy chứng quả A-la-hán. Với ý nghĩ: "Ta đã thoát mọi sanh hu", vị ấy nói lên lời cảm hứng với mấy bài kệ:

               Ai đã sống cuộc đời,
               Tâm tư được viên mãn,
               Các lậu hoặc đã đoạn,
               Mang nhục thân cuối cùng;
               Giới hạnh thật thanh tịnh,
               Các căn khéo định tĩnh,
               Như mặt trăng được thoát
               Khỏi miệng thần Rà-hu.
               Ngu si hắc ám lớn
               Bao phủ trùm khắp ta,
               Ta gột sạch, trù sạch,
               Mọi cấu uế không còn.
               Ta rực sáng, chói sáng,
               Sáng chói ánh quang minh,
               Như mặt trời trên không
               Chiếu ngàn tia ánh sáng.

Sau khi nói lời cảm hứng, tỷ-kheo ấy đi đến đảnh lễ Thế Tôn. Vị Trưởng lão cũng đến đảnh lễ bậc Ðạo Sư, và đem đệ tử của mình về. Khi tin tức này lan truyền giữa các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ngồi họp tại Pháp đường, tán thán những đức tính của bậc Pháp vương:

           - Này các Hiền giả, Trưởng lão Xá-lợi-phất vì không hiểu biết tâm hướng của chúng sanh nên không hiểu biết tâm hướng đệ tử mình. Còn bậc Ðạo Sư biết được, nên chỉ trong một ngày, đã đem lại quả A-la-hán với những vô ngại biện tài. Ôi, lớn lao thay uy đức của đức Phật!
              Rồi bậc Ðạo Sư đến ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi:
             - Này các tỷ-kheo, nay các ông ngồi ở đây bàn chuyện gì?
            - Không có gì khác, bạch Thế Tôn, ngoài câu chuyện chỉ Thế Tôn mới có trí hiểu biết tâm hướng đệ tử của bậc Tướng quân Chánh pháp.
            Bậc Ðạo Sư nói:
           - Này các tỷ-kheo, đây không phải là kỳ diệu gì. Không phải nay Ta là Phật mới biết tâm hướng của tỷ-kheo ấy. Thuở trước, Ta cũng đã biết tâm hướng của vị ấy rồi.
           Nói xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

"Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị Ba-la-ni. B-tát làm người ch đạo cho vua v thế s và thánh s. Lúc by gi, ti bến nước, ch tm thường ngày ca con nga báu, người ta đang tắm mt con nga tm thường yếu hèn. Khi người gi dn con nga báu đến bến tm, nó ghê tm con nga tm thường, nên không chu đi xuống. Người gi nga trình lên vua:

              - Tâu Thiên Tử, con nga báu không chu xung bến nước.
              Vua cho gọi B-tát:
              - Này bậc Hin trí, hãy đi ra tìm hiểu lý do gì khi con nga đi đến bến nước li không chu xung.
            Vâng lệnh Thiên t, B-tát đi đến b sông, nhìn con nga, biết con nga không b bnh, ngài c gng tìm hiu lý do gì con nga này không đi xuống bến nước. Bồ-tát suy nghĩ: "có l mt con nga khác được tm trước đây, vì ghê tởm con nga y, nên nó không đi xuống bến nước". Nghĩ vy, B-tát lin hi người gi nga:
               - Có con ngựa nào khác được tm trước bến nước này không?
            - Thưa ngài, có một con nga tầm thường khác. B-tát nghĩ: "Con nga này vì lòng t ái thương tổn, không mun tm ti đây. Vậy đem nó đến tm ti mt bến nước khác". Biết tâm hướng ca nó, B-tát nói:
              - Này bạn gi nga, mt người ăn đi ăn lại các món ngon như cơm, sữa, bơ, mật, đường v.v... lâu ngày ri cũng phát ngán! Con nga này đã tắm nhiu ln ti bến nước đây. Hãy đưa nó xuống mt bến nước khác, cho nó tm và ung nước.
               Nói vậy xong, B-tát đọc bài k này:
               Hãy thay bến nước khác,
               Hỡi này người đánh xe,
               Hãy cho ngựa uống nước
               Khi bến này, bến khác.
               Người quá gn cơm sữa,
               Cũng chán món ăn ấy!
              Sau khi nghe lời B-tát, h dt nga xung mt bến nước khác, cho nó ung nước và tm. Trong khi y B-tát lin đi đến yết kiến vua. Vua hi:
               - Này khanh, con ngựa được tm và được ung nước ri phi không?
               - Thưa rồi, tâu Thiên t.
               - Vì lý do gì, trước nó không mun làm như vậy?
               - Do lý do này...
               Bồ-tát báo cáo s vic lên vua, và vua nói:
               - Ôi, thật là sáng sut, v y biết được tâm hướng ca c con vt này.
               Vua thưởng cho B-tát danh vng ln. Và khi mng chung, B-tát và vua đi theo nghiệp ca mình".
              Bậc Ðạo Sư nói:
              - Này các tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ta mới biết tâm hướng của vị ấy, quá khứ ta cũng biết rồi.
            Sau khi thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai câu chuyện với nhau, bậc Ðạo Sư nhận diện tiền thân như sau:
              - Thời ấy, con ngựa báu là vị tỷ-kheo này, vua là Ànanda, và vị đại thần hiền trí chính là Ta vậy.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  ĐOẠN DIỆT GIỚI CẤM THỦ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (23.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)