DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37690  
     
  Untitled Document
   
 
  Chánh kiến
• THAM KHẢO, TÌM HIỂU CHUYỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT  
Cập nhật ngày : 10.07.2013 (Đã đọc : 11642 lần )
Kinh Tiểu Bộ - Tạng kinh Nikaya (Nhưng không phải Phật thuyết).

CHUYỆN CON NAI SƠN DƯƠNG (Tiền thân Kurunga)

Con nai biết rõ được...,

Câu chuyện này, khi ở tại Trúc Lâm, được bậc Ðạo Sư kể về Ðề-bà-đạt-đa. Một thời, tại Pháp đường, các Tỷ-kheo ngồi tụ họp, nói lời chỉ trích Ðề-bà-đạt-đa:

- Thưa các Hiền giả, với mục đích sát hại Như Lai, Ðề-bà-đạt-đa đã mướn những người bắn cung, xô tảng đá xuống, thả rông con voi Danapalaka (Tài Hộ) dùng mọi cách thức để giết hại Thế Tôn.

Rồi bậc Ðạo Sư đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn và hỏi:

- Này các Tỷ-kheo, các ông hãy ngồi đây nói câu chuyện gì?

- Bạch Thế Tôn, chúng con ngồi ở đây nói chuyện về những điều thất đức mà Ðề-bà-đạt-đa đã làm để sát hại Thế Tôn!

- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ðề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại Ta. Xưa kia, Ðề-bà cũng đã làm như vậy, nhưng không thể sát hại Ta được.

Sau khi nói vậy, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

“Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị thành Ba-la-ni, B-tát sanh ra làm con nai sơn dương, ăn trái cây, và sống trong rng. Mt thi, B-tát ăn các trái Sepanni từ nhng cây Sepanni sai qu. Có người th săn ở làng, mt hôm tìm thy nhng du chân nai dưới gc cây sai qu y, lin dng mt cái dàn trên cây, ngi đấy, phóng cây giáo xung các con nai đi đến ăn trái cây. Kẻ y sng vi ngh săn và bán thịt nai như vậy.

Một hôm, thy du chân B-tát dưới mt gc cây, k y ăn thật sm, cm cây giáo, vào khu rng, leo lên cây và ngi trên dàn. B-tát, vào bui sáng, t ch n np trong rng đi ra, với ý định ăn trái cây Sepanni. Bồ-tát không vi đến gc cây, mà đi vòng quanh đứng vòng ngoài suy nghĩ: "Có khi nhng th săn đặt dàn, dng dàn trên cây. Có th có nguy him như vậy đây".

Người th săn biết B-tát không đi đến, vn ngi trên dàn quăng những trái sepanni xung, rơi trước mt B-tát. Ngài suy nghĩ: "Nhng trái cây này rơi trước mt ta, có th có người th săn ở trên". B-tát quan sát chung quanh, thy người th săn, làm vẻ như không thấy, nói to:

- Này bạn cây quý hoá ơi, trước kia, bn làm nhng trái cây rơi thẳng xung, như dây leo lòng thòng xuống, nhưng nay bạn t b đặc tánh cây. Vì bn t b đặc tánh cây, ta s đi đến gc cây khác để tìm đồ ăn cho ta vậy. Nói xong, B-tát đọc bài k:

               Con nai biết rõ được
               Trái cây ngươi làm rơi,
               Ta đi đến cây khác,
               Ta không thích trái ngươi.
              
               Ngườ
i th săn ngồi trên dàn, quăng cây giáo xuống và nói:

               - Hãy đi đi! Nay ta đã bắt ht ngươi rồi!
              Bồ-tát nhy vòng tròn, đứng li và nói:
              - Này người kia, chú tuy giết ht ta, nhưng chú không bắt ht kết qu hành động chú làm, tc là tám địa ngc ln, mười sáu địa ngc ph và năm hình thức trói buc và hành ti...
              Nói vậy xong, B-tát lin chy xa để tìm đồ ăn. Còn người th săn leo xuống, đi đến ch k y mun”.

              Bậc Ðạo Sư nói:
             - Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Ðề-bà-đạt-đa mới tìm cách sát hại ta. Xưa kia, Ðề-bà cũng làm như vậy, nhưng không có thể làm được.
             Thuyết pháp thoại này xong, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện, và nhận diện tiền thân.
             - Lúc bấy giờ, người thợ săn dựng cái dàn là Ðề-bà-đạt-đa, còn con nai sơn dương là Ta vậy.

CHUYỆN CON CHÓ (Tin thân Kukkura)

Những con chó ln lên...,

Câu chuyện này, khi ở tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã kể về việc làm lợi ích cho bà con. Câu chuyện sẽ được trình bày trong Chương mười hai, Tiền thân Bhaddasàla (số 465). Ðể xác chứng lời dạy này, bậc Ðạo Sư kể chuyện quá khứ.

Chuyện rằng:

“Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị Ba-la-ni, B-tát do duyên hành động li ích cho bà con như vậy, được sanh làm con chó đầu đàn rất thông minh, sống trong mt nghĩa địa ln vi đàn chó hàng trăm con vây quanh.

Một hôm, vua ng lên xe được trang hoàng đẹp đẽ, được kéo bi nhng con nga Sindh ging quý, đi đến khu vườn, trn ngày vui chơi tại đấy, và khi mt tri ln, vua mi tr về thành. Yên cương của xe vn mc vào xe, và quân hu để xe trong sân hoàng cung trn đêm. Ban đêm, trời mưa, yên cương bị ướt. Các con chó nhà vua thuc nòi ging tt, t trên lu đi xuống, nhai ăn da và dây cương chiếc xe y. Hôm sau, h báo cáo vi vua:

- Thưa Thiên tử, t nhng ming cng chui vào, các con chó đã nhai ăn da và dây cương chiếc xe.

Vua nổi gin, ra lnh giết tt c chó mà h thy được. T đấy tr đi, khởi lên tai nn ln cho loài chó. Chúng chy trn vào nghĩa địa và đến bên cnh B-tát. B-tát hi:

- Các con tụ hp đông ở đây vì duyên cớ gì?

Chúng đáp:

- Trong nội thành, da và dây cương của chiếc xe vua b chó nhai ăn. Vua tức gin ra lnh tàn sát chúng con. Nhiu anh em con b giết hi. Cuc khng b ln đã khởi lên.

Bồ-tát suy nghĩ: Ti mt ch được bo v như vậy, các con chó ngoài không có cơ hội để vào. Ðây là vic làm ca đàn chó giống tt trong ni cung. Nay nhng con có ti không gp vic gì, còn nhng con vô ti li b giết. Ta hãy cho vua thy nhng con chó có tội kia và cu mng sng cho bà con vô ti ca ta.

Bồ-tát an i:

- Các con chớ s, Ta s làm cho các con hết s hãi. Hãy ch đây cho đến khi Ta yết kiến nhà vua.

Rồi ngài hướng tâm đến các Ba-la-mt, đặt hnh t bi lên hàng đầu, ngài nguyn: "Không mt ai dám quăng đá hay gậy để hi ta". Ri B-tát mt mình đi vào thành.

Sau khi ra lệnh sát hi các con chó, vua ngi mt mình trong pháp đình. Bồ-tát đi đến đây, nhảy thng đến dưới ch ngi ca vua. Các người hu cn ca vua c gng hết sc đuổi ra, nhưng vua ngăn lại. B-tát ngh mt lát, t dưới ghế đi ra, đảnh l vua ri hi:

               - Có phải Ði vương sai giết hi các loài chó?
               - Phải, chính ta
               - Lỗi ca chúng là gì, thưa bậc nhơn chủ?
               - Chúng nhai ăn đồ da ph tùng và dây cương ở xe ca ta!
               - Ngài có biết nhng con nào đã ăn đồ da không?
               - Ta không biết.
               - Không biết nhng con chó nào đã ăn đồ da, li ra lnh giết, như vậy không phi l, thưa Ðại Vương.
               - Vì các con chó đã ăn đồ da xe ta, nên ta ra lnh tàn sát tt c con chó thy được.
               - Các người ca ngài giết tt c chó hay có tha chết mt s chó?
               - Những con chó nòi ging tt trong cung ca ta được khi chết!

- Tâu Ðại vương, vừa ri ngài nói ra lnh giết tt c con chó mà họ thy được vì chúng đã ăn dồ da xe ca ngài. Nhưng nay ngài lại nói nhng con chó ging tt trong cung ca ngài được khi chết! S vic là vy, ngài đã thực hành theo bn s hành vô lý: thiên v, ghét b, ngu si và s hãi. Hành động vô lý như vậy là không chính đáng, không phải là phép vua. Vì vua, trong khi x kin, cn phi ging như cán cân. Nay các con chó nòi giống tt được khi chết, còn các con chó yếu đuối li b giết. S vic như vậy, thì đây không phải s giết hi không thiên v tt c loài chó mà chỉ là s giết hi các loài chó yếu đuối thôi!

                Nói xong, bậc Ði Sĩ, vi âm thanh du ngt bo vua:
               - Tâu Ðại vương, sở hành ca ngài không phi là công lý.
               Rồi thuyết pháp cho vua, B-tát đọc bài k này:
              
                Nhữ
ng con chó ln lên

               Trong cung điện nhà vua,
               Thuộc loài nòi ging tt,
               Có dung sắc, sc mnh,
               Chúng khỏi b giết hi.
               Chỉ chúng tôi b giết.
               Ðây không giết tt c;
               Chỉ giết k yếu hèn.
              
               Nghe Bồ
-tát nói, vua bèn hi:

               - Này chó hiền trí, ngươi có biết ai đã ăn da ở xe ta không?
               - Vâng, tôi có biết
               - Ai đã ăn?
               - Chính những con chó nòi ging tt trong cung ca ngài!
               - Làm thế nào biết được chúng đã ăn?
               - Tôi sẽ nêu rõ chính chúng đã ăn.
               - Này chó hiền trí, hãy nói rõ đi.
              - Hãy cho gọi các con chó nòi ging tt trong cung ca ngài, cho đem một ít nước sa và c dabba đến đây.
                Vua làm theo lời yêu cu. Ri bc Ði Sĩ nói:
                - Hãy cho nghiền nát c này trong nước sa và cho nhng con chó y ung.
               Vua làm theo như vậy. Khi đang uống, các con chó lin nôn ra nhng miếng da.
               - Ôi! Thật ging như đức Pht toàn tri x kin!
               Vua reo mừng, lin t lòng tôn kính B-tát bng cách dâng cúng cái lng trng. Nhưng Bồ-tát thuyết pháp cho vua vi mười câu k v pháp hành trong Tiền thân Tesakuna (s 521), m đầu vi câu:
             - Hãy hành Chánh pháp! Thưa bậc Ði vương thuộc dòng Sát-đế-ly, t nay tr đi, Ðại vương chớ phóng dt!
                Sau khi khuyên nhà vua giữ Năm giới, B-tát tr li vua cái lng trng.

Nghe lời bc Ði Sĩ thuyết pháp, vua tha chết cho mi loài chúng sanh, ri ra lnh cung cp cho tt c loài chó, bt đầu t B-tát, cơm ăn thường xuyên ging như thức ăn của vua. Tuân theo li B-tát khuyến giáo cho đến trn đời, vua làm các phước đức như bố thí v.v..., vì vy sau khi mạng chung, vua sanh lên cõi tri. Li "Khuyến giáo ca con Chó" tn ti đến mười ngàn năm. Còn Bồ-tát sng đến hết th mng, ri đi theo nghiệp ca mình”.

Bậc Ðạo Sư nói:

             - Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới hành động lợi ích cho bà con, trong quá khứ cũng đã làm như vậy.
              Thuyết pháp thoại này xong, và kết hợp hai mẩu chuyện với nhau, bậc Ðạo Sư kết luận với sự nhận diện Tiền thân:
              - Thời ấy, nhà vua là Ànanda, hội chúng của đức Phật là bầy chó hiền lành, còn con chó hiền trí là Ta vậy.

CHUYỆN CON NGA THUN CHNG (Tin thân Bhojanìya)

Nay tuy nằm mt bên...,

Câu chuyện này, khi ở Kỳ Viên, bậc Ðạo Sư đã kể về một Tỷ-kheo từ bỏ tinh tấn. Thời ấy, bậc Ðạo Sư gọi Tỷ-kheo ấy và nói:

- Này các Tỷ-kheo, thuở trước các bậc Hiền trí, trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất.

Nói vậy xong, bậc Ðạo Sư kể câu chuyện quá khứ:

Chuyện rằng:

“Thuở xưa, khi vua Brahamadatta đang trị thành Bà-la-ni, B-tát được sanh làm con ngựa Sindh nòi ging tt, con nga báu ca vua, được trang sc lng ly. Nó ăn cơm nấu vi go cũ ba năm, đầy đủ hương vị đặc bit, đựng trong mt cái dĩa bng vàng, tr giá mt trăm ngàn đồng tin vàng.

Chuồng nga được dng trên đất ướp thơm với bn loi hương. Xung quanh chuồng có treo nhng màn đỏ, trên trn treo cái tán bng vi, được trang hoàng vi các vì sao bng vàng. Trên tường th xung nhng chui hoa thơm, vòng hoa và một ngn đèn dầu thơm luôn luôn cháy đỏ. Không có v vua nào không thèm muốn vương quốc Ba-la-ni.

                Một thi, by v vua bao vây thành Ba-la-ni, gi ti hu thư cho vua Ba-la-nại, nói:
               - Hãy trao vương quố
c cho chúng ta, hay là giao chiến.

               Vua mờ
i các đại thn hp, báo tin y và hi:

               - Này các khanh, nay phả
i làm gì?

              - Tâu Thiên tử, ngài không nên t mình giao chiến trước. Hãy sai mt v cưỡi nga, đi giao chiến trước. Nếu v y tht bi, chúng ta s tính sau.
               Rồ
i vua cho mi v y đến và hi:

               - Khanh có thể
giao chiến vi by v vua không?

             - Thưa Thiên tử
, nếu thn được con nga Sindh nòi ging tt, k gì by v vua, thn có th giao chiến vi các vua toàn cõi Diêm-phù-đề (n Ð).

              - Này khanh, con ngự
a Sindh ging tt, hay con nào khác, tùy ý khanh mun, hãy ly con nga y và đi giao chiến.

                - Lành thay, thưa Thiên tử
!

Vị y đảnh l vua, t trên lu bước xung, cho đem lại con nga Sindh tt ging, khéo mc áo giáp cho nó, t mình vũ trang toàn din, đeo gươm, rồi leo lên lưng ngựa Sindh, đi ra khỏi thành và nhanh như chớp, đánh tan đội quân thứ nht, bt sng mt vua, cho dn vua ấy v giam đội quân trong thành. Ri v y đi nữa, đánh tan đội quân th hai, cũng vy, đội quân th ba, th tư, thứ năm và bắt sng được năm ông vua.

Nhưng khi vị y đánh tan đội quân th sáu, và bt vua th sáu, thì con nga Sindh ging tt b thương, chảy máu và cm thy đau đớn rt nhiu. Biết con nga đã bị thương, người k mã cho nó nm xung trước ca cung vua, ci áo giáp cho nó, và sai lính nai nt mt con nga khác.

Bồ-tát nm mt bên hông rt thoi mái, m mt thy người k mã, t nghĩ: "Người kđang nai nịt mt con nga khác, s không th nào đánh tan đội quân th by, không th nào bt được ông vua th by. Như vậy nó làm tiêu tan công lao ta đã làm, còn người k mã không ai sánh kp này s b giết, và nhà vua s rơi vào tay quân thù! Ngoài ta ra, không một con nga nào khác đánh tan được đội quân th by, và có th bt được v vua th by!"

Ðang nằm như vậy, B-tát gi người k mã và nói:

- Này bạn, ngoài tôi ra, không có con ngựa nào khác có th đánh tan đội quân th by, bt được ông vua th by. Tôi s không để ai hy hoi thành qu tôi đã làm. Hãy đỡ tôi dy và nai nt cho tôi!

              Sau khi nói vậy, B-tát đọc bài k này:
              Nay tuy nằm mt bên,
              Bị bn bi mũi tên,
              Con ngựa nòi ging tt,
              Thắng hơn con ngựa khác
              Hỡi này người k
              Hãy nai nịt cho tôi

Người kđỡ con nga dy, băng bó vết thương, khéo nai nịt áo giáp cho nó, ri nhy lên lưng ngựa ra trn đánh tan đội quân th by, bt sng ông vua thứ bảy và dn v y v đội quân ca vua mình. Người k mã dt B-tát đến ca thành và vua đi ra để xem B-tát. Bc Ði Sĩ nói vi vua:

- Tâu Ðại Vương, chớ giết by ông vua y. Hãy bt h th s trung thành vi ngài ri th h ra. Hãy cho người k mã th hưởng danh vng xng đáng với công lao. Tht không phi đạo nếu để mt chiến sĩ đã bắt được by v phi chu thit thòi! Ði vương hãy bố thí, hãy gi gii, hãy tr vì quc độ vi Chánh pháp công bng.

Khi Bồ-tát khuyến giáo vua như vậy xong, người ta ci áo giáp cho B-tát. Nhưng khi được ci tung mnh giáp, B-tát mnh chung. Vua lo vic ho táng con nga rt trng th, cho người k mã hưởng danh vng ln, và đòi bảy ông vua kia phi t mình th không còn phn bi gây chiến na, ri đưa họ v nhà của h. Vua tr vì quc độ vi chánh pháp và công lý, sau khi mng chung, đi theo nghiệp ca mình”.

Bậc đạo sư nói:

- Này các Tỷ-kheo, như vậy thuở trước, các bậc Hiền trí trong những hoàn cảnh khó khăn vẫn kiên trì tinh tấn, dầu có bị thương vẫn không thối thất. Còn ông được sống trong giáo pháp giải thoát như vậy, vì sao lại thối thất tinh tấn?

Sau khi nói xong, Thế Tôn thuyết giảng Bốn Sự thật. Cuối bài giảng ấy, vị Tỷ-kheo thối thất tinh tấn chứng quả A-la-hán. Sau khi kể pháp thoại này, bậc Ðạo Sư kết hợp hai câu chuyện với nhau, và kết luận với sự nhận diện Tiền Thân:

- Thời ấy, vua là Ànanda, người cưỡi ngựa là Xá-lợi-phất, và con ngựa Sindh nòi giống tốt là Ta vậy.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Chánh kiến  
     •  MÙA XUÂN HẠNH PHÚC. Thầy Thích Bảo Nguyên. (21.02.2018)  
     •  MÙA XUÂN GIẢI THOÁT. Thầy Thích Bảo Nguyên. (18.02.2018)  
     •  HẠNH PHÚC HÔN NHÂN GIA ĐÌNH. Thầy Thích Bảo Nguyên. (11.02.2018)  
     •  ĐOẠN DIỆT THÂN KIẾN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (02.02.2018)  
     •  VÔ NGÃ LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (27.01.2018)  
     •  BỒ TÁT SỢ NHÂN, CHÚNG SINH SỢ QUẢ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (20.01.2018)  
     •  QUÉT RÁC PHIỀN NÃO TÂM. Thầy Thích Bảo Nguyên. (10.01.2018)  
     •  KHỔ VUI DO TÂM TẠO. Thầy Thích Bảo Nguyên. (05.01.2018)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG VÔ SỰ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.12.2017)  
     •  TRẠCH PHÁP ĐỂ TU ĐÚNG. Thầy Thích Bảo Nguyên. (24.12.2017)  
     •  NGHIỆP TÁI SINH LUÂN HỒI. Thầy Thích Bảo Nguyên. (16.12.2017)  
     •  PHÁP HỶ ĐEM AN LẠC. Thầy Thích Bảo Nguyên (11.12.2017)  
     •  TÂM BẤT ĐỘNG LÀ NIẾT BÀN. Thầy Thích Bảo Nguyên. (06.12.2017)  
     •  CẦU BẤT ĐẮC KHỔ. Thầy Thích Bảo Nguyên. (30.11.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 41 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)