DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37687  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 4 pháp). Kinh Tiểu Bộ.  
Cập nhật ngày : 05.06.2016 (Đã đọc : 1896 lần )

Chương 04: Tập Bốn Pháp

            (C) (Cat. I) (It. 101): Bố thí pháp là tối thượng.  

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

            Này các tỷ-kheo, Ta là Bà-la-môn, người được đến yêu cầu, tay luôn luôn thanh tịnh, mang thân cuối cùng, vô thượng y sĩ chữa trị, y sĩ giải phẫu. Các thầy thật là con của Ta từ miệng sanh, từ Pháp sanh, từ Pháp tạo thành, thừa tự Pháp, không thừa tự tài vật. 

            Này các tỷ-kheo, có hai loại bố thí. Bố thí tài vật và bố thí Pháp. Này các tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai bố thí này, tức là bố thí Pháp. Này các tỷ-kheo, có hai loại phân phát này, phân phát tài vật và phân phát Pháp. Này các tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai phân phát này, tức là phân phát Pháp. 

Này các tỷ-kheo, có hai nhiêu ích này, nhiêu ích tài vật và nhiêu ích Pháp. Này các tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai nhiêu ích này, tức là nhiêu ích Pháp. Này các tỷ-kheo, có hai loại tế tự này. Tế tự tài vật và tế tự Pháp. Này các tỷ-kheo, đây là tối thượng trong hai tế tự này, tức là tế tự Pháp. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.


           Ai tế tự Chánh pháp,
           Tế tự, không xan tham,
           Như Lai có lòng từ,
           Ðối tất cả sinh vật,
           Bậc tối thắng như vậy,
           Giữa chư Thiên loài Người,
           Chúng sanh kính đảnh lễ,
           Vị đã vượt qua được,
           Vượt qua dòng sanh hữu,
           Ðến được bờ bên kia.

            Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

            (CI) (Cat. 2) (It. 102): Bốn pháp ít oi.  

            Này các tỷ-kheo, có bốn pháp này ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Thế nào là bốn? Trong các loại y, này các tỷ-kheo, y phấn tảo lượm từ đống rác là ít oi, dễ được và không phạm lỗi. Trong các loại, để ăn, này các tỷ-kheo, đi khất thực từng miếng là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các sàng tọa, này các tỷ-kheo, gốc cây là ít oi, dễ được và không có phạm lỗi. Trong các loại dược phẩm, này các tỷ-kheo, nước tiểu hôi là ít oi, dễ được, không có phạm lỗi. Này các tỷ-kheo, có bốn loại ít oi, dễ được, không có phạm lỗi nào. Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo biết đủ, với các loại ít oi, dễ được này, Ta tuyên bố rằng đây là một chi phần Sa-môn hạnh của vị ấy.

            (CII) (Cat. 3) (It. 103): Bốn sự diệt tận các lậu hoặc.  

            Này các tỷ-kheo, Ta thuyết sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ-kheo, cho người biết gì, cho người thấy gì là sự diệt tận các lậu hoặc? 

            Này các tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy rằng: "Ðây là Khổ", là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy rằng: "Ðây là Khổ Tập ", là sự diệt tận các lậu hoặc. Này các tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy rằng: "Ðây là Khổ Diệt", là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy, này các tỷ-kheo, cho người biết, cho người thấy: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ Diệt", là sự diệt tận các lậu hoặc. Như vậy này các tỷ-kheo, cho người biết cho người thấy là sự diệt tận các lậu hoặc.

            (CIII) (Cat. 4) (It. 104): Tỳ-kheo “không như thật” và “như thật” quán tri.  

            Này các tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà-la-môn nào không như thật quán tri: "Ðây là Khổ", không như thật quán tri: "Ðây là Khổ Tập", không như thật quán tri: "Ðây là Khổ Diệt", không như thật quán tri: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ Diệt". Những Sa-môn, Bà-la-môn ấy, này các tỷ-kheo, không được Ta chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay là Bà-la-môn trong các Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ấy, ngay trong hiện tại cũng không tự mình với thắng trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh. 

            Những Sa-môn hay Bà-la-môn nào, này các tỷ-kheo, như thật quán tri: "Ðây là Khổ", như thật quán tri: "Ðây là Khổ Tập", như thật quán tri: "Ðây là Khổ Diệt", như thật quán tri: "Ðây là Con đường đưa đến Khổ Diệt", thời này các tỷ-kheo, các Sa-môn hay Bà-la-môn ấy được Ta chấp nhận là Sa-môn trong các hàng Sa-môn, hay Bà-la-môn trong các hàng Bà-la-môn. Và các vị Tôn giả ấy ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú mục đích Sa-môn hạnh hay mục đích Bà-la-môn hạnh.

            (CIV) (Cat. 5) (It. 106): Thân cận bậc Thánh, người có mắt, vị phóng quang…

            Này các tỷ-kheo, những tỷ-kheo nào đầy đủ giới, đầy đủ định, đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thoát, đầy đủ giải thoát tri kiến, những vị giáo giới, những vị giảng dạy, những vị tuyên bố, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, những bậc xứng đáng thuyết minh diệu pháp, này các tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ thấy các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy; này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ nghe các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy; này các tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ đi đến yết kiến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy; này các tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ thân cận các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy; này các tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ nhớ nghĩ đến các vị như vậy là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy. Này các tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng chỉ tùy theo các vị như vậy xuất gia là lợi ích nhiều cho các tỷ-kheo ấy. Vì cớ sao?

            Này các tỷ-kheo, khi phục vụ, chia sẻ, thân cận những tỷ-kheo như vậy, thời giới uẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, định uẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ, tuệ uẩn chưa được đầy đủ đi đến tu tập đầy đủ, giải thoát uẩn chưa được đầy đủ, đi đến được tu tập đầy đủ, giải thoát tri kiến uẩn chưa được đầy đủ đi đến được tu tập đầy đủ. Này các tỷ-kheo, những tỷ-kheo như vậy được gọi là những bậc Ðạo sư, được gọi là những người cầm đầu đoàn lữ hành, được gọi là những vị đã từ bỏ những nguyên nhân tác hại, được gọi là những vị quét sạch tối tăm, được gọi là những vị tác thành minh, được gọi là những vị tác thành quang; được gọi là những vị tác thành ánh sáng, được gọi là những vị cầm bó đuốc, được gọi là những vị phóng quang, được gọi là những bậc Thánh, được gọi là những người có mắt.

            (CV) (Cat. 6) (It. 109): Có bốn sự sanh khởi của ái.

            Này các tỷ-kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái, ở đây ái sanh khởi lên cho tỷ-kheo. Thế nào là bốn? Do nhân y áo, này các tỷ-kheo, ái sanh khởi cho tỷ-kheo. Do nhân đồ ăn khất thực, này các tỷ-kheo, ái khởi sanh cho tỷ-kheo. Do nhân sàng tọa, này các tỷ-kheo, ái khởi sanh cho tỷ-kheo. Do nhân sanh hữu, không sanh hữu, này các tỷ-kheo, ái sanh khởi cho tỷ-kheo. Này các tỷ-kheo, có bốn sự sanh khởi này của ái. Ở đây, ái sanh khởi lên cho tỷ-kheo.

           Người có ái làm bạn,
           Bị luân hồi dài dài,
           Nó không vượt luân hồi,
           Ðời này qua đời khác.
           Do biết nguy hại vậy,
           Ái tác thành ra khổ,
           Không còn có khát ái,
           Không còn có chấp trước,
           Vị tỷ-kheo chánh niệm
           Du hành khắp đó đây.

            (CVI) (Cat. 7) (It. 109): Đồng nghĩa với mẹ cha

            Những gia đình nào, này các tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm thiên. Những gia đình nào, này các tỷ-kheo, trong ấy các con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các tỷ-kheo, trong ấy con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đáng được cúng dường.

            Phạm thiên, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Các đạo sư thời xưa, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Ðáng được cúng dường, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với mẹ cha. Vì cớ sao? Giúp đỡ rất nhiều, này các tỷ-kheo, là mẹ cha đối với con cái, nuôi chúng lớn, dưỡng dục chúng, giới thiệu chúng vào đời.

            (CVII) (Cat. 8) (It. 111): Lợi ích tương duyên  

            Này các tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ rất có lợi ích cho các thầy, chính họ đã sắp đặt y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh cho các thầy. Này các tỷ-kheo, các thầy cũng rất có lợi ích cho các người Bà-la-môn gia chủ, vì các thầy thuyết pháp cho họ, pháp ấy sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa có văn, nói lên Phạm hạnh hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Như vậy, này các tỷ-kheo, Phạm hạnh này được sống, do tương duyên với nhau, với mục đích vượt qua dòng nước mạnh, đoạn tận khổ đau.

            (CVIII) (Cat. 9) It. 112): Hai hạng tỳ-kheo

            Này các tỷ-kheo, những tỷ-kheo nào lừa đảo ngoan cố, lắm mồm, lắm miệng, buông thả hỗn hào vô lễ không định tỉnh, này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy không phải đệ tử của Ta; này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy rơi khỏi Pháp và Luật này; và này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy không đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này.

Và này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo nào không lừa đảo, không lắm mồm, lắm miệng, nghiêm trang, không ngoan cố, khéo định tĩnh; này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy là đệ tử của Ta; này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy không rơi khỏi Pháp và Luật này; và này các tỷ-kheo, các tỷ-kheo ấy đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, tăng rộng trong Pháp và Luật này.

            (CIX) (Cat. 10) (It. 113): Đồng nghĩa

            Này các tỷ-kheo, ví như có người bị dòng sông cuốn trôi, dòng sông đẹp đẽ, dễ thương. Có người có mắt, đứng trên bờ thấy người ấy, nói rằng: "Này người kia, tuy người bị cuốn trôi bởi dòng sông đẹp đẽ dễ thương nhưng ở dưới kia có một cái hồ, đầy sóng và nước xoáy, đầy cá sấu và quỷ Dạ-xoa; nếu Ông đến chỗ ấy, Ông sẽ bị chết, hay đau khổ gần như chết. Rồi người ấy, sau khi nghe tiếng của người kia, liền với tay và với chân, bơi ngược dòng". 

            Này các tỷ-kheo, Ta ví dụ này là để giải thích ý nghĩa. Ở đây, ý nghĩa là như sau: "Dòng sông, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với ái. Sắc khả ái dễ thương, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với sáu nội xứ. Cái hồ ở dưới, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm hạ phần kiết sử. Sóng, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với phẫn nộ, ưu não. Nước xoáy, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với năm dục tăng trưởng. Cá sấu, với quỷ Dạ-xoa, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa với đàn bà; ngược dòng, này các tỷ-kheo, là đồng nghĩa xuất ly. Tinh tấn với tay với chân là đồng nghĩa với tinh cần tinh tấn. Người có mắt đứng trên bờ, này các tỷ-kheo, là Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác".

            (CX) (Cat. 11) (It. 115): Tỳ-kheo chấp nhận và không chấp nhận.   

            Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm, nếu tỷ-kheo chấp nhận không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu. Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo đang đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt. 

            Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang đứng.... khi đang ngồi... khi đang nằm thức khởi lên dục tầm, hay sân tầm, hay hại tầm. Nếu tỷ-kheo chấp nhận, không có từ bỏ, không có tẩy sạch, không có chấm dứt, không đi đến, không hiện hữu, này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị không có nhiệt tình, không có sợ hãi, liên tục thường hằng biếng nhác, tinh tấn hạ liệt.

            Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang đi khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm; nếu tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu; thì này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang đi có sở hành như vậy, vị ấy là có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng.

Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang đứng… khi đang ngồi… khi đang nằm thức khởi lên dục tầm, sân tầm hay hại tầm. Nếu tỷ-kheo không chấp nhận, từ bỏ, tẩy sạch, chấm dứt, đi đến không hiện hữu... thì này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là vị có nhiệt tình, có sợ hãi, liên tục thường hằng tinh cần tinh tấn, siêng năng.

            (CXI) (Cat. 12) (5 It. 118): Tỳ-kheo đầy đủ giới và tỉnh thức

            Này các tỷ-kheo, hãy sống đầy đủ giới, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, được chế ngự với chế ngự giới bổn Pàtimokkha. Hãy sống đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Ðã sống đầy đủ giới, này các tỷ-kheo, đầy đủ giới bổn Pàtimokkha, được chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, sống đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, còn có gì cần phải làm thêm nữa? 

            Nếu tỷ-kheo trong khi đi, tham, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú không có thất niệm, thân được khinh an không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh nhất tâm. Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo trong khi đi có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người có nhiệt tâm, có sợ hãi liên tục thường hằng tinh tấn, siêng năng. 

            Nếu tỷ-kheo trong khi đứng... nếu tỷ-kheo trong khi ngồi... nếu tỷ-kheo trong khi nằm thức, tham được trừ bỏ, sân được từ bỏ, hôn trầm thụy miên được từ bỏ, trạo hối được từ bỏ, nghi được đoạn tận, tinh cần tinh tấn, không có thụ động, niệm được an trú, không có thất niệm, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được định tĩnh, nhất tâm. Này các tỷ-kheo, nếu tỷ-kheo trong khi đang nằm thức có sở hành như vậy, vị ấy được gọi là người nhiệt tâm, có sợ hãi, liên tục thường hằng, tinh tấn, siêng năng.

            (CXII) (Cat. 13) (It. 121): Được gọi là Như Lai.  

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến và tôi đã được nghe:

            Này các tỷ-kheo, thế giới được Như Lai chánh đẳng giác. Như Lai không hệ lụy đối với đời. Này các tỷ-kheo, thế giới tập khởi được Như Lai chánh đẳng giác; thế giới tập khởi được Như Lai đoạn tận. Này các tỷ-kheo, thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; thế giới đoạn diệt được Như Lai giác ngộ. Này các tỷ-kheo, con đường đưa đến thế giới đoạn diệt được Như Lai chánh đẳng giác; con đường đưa đến thế giới đoạn diệt Như Lai đã tu tập.

            Cái gì này các tỷ-kheo, trong toàn thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, được thọ tưởng, được thức tri, được đạt đến, được tầm cầu, được ý tư sát, tất cả đều được Như Lai chánh đẳng giác. Do vậy được gọi là Như Lai. Này các tỷ-kheo, từ đêm Như Lai chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng giác đến đêm Ngài nhập Niết-bàn không có dư y, trong thời gian ấy, điều gì Ngài nói, tuyên bố, nêu rõ lên tất cả là như vậy, không có khác được. Do vậy Ngài được gọi là Như Lai.

            Này các tỷ-kheo, Như Lai nói gì làm vậy, làm gì nói vậy. Vì rằng nói gì làm vậy, làm gì nói vậy, nên Ngài được gọi Như Lai.

            Này các tỷ-kheo, trong toàn thể thế giới, Thiên giới, Ma giới, Phạm thiên giới, cùng với quần chúng Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người, Như Lai là bậc chiến thắng, không bị ai chiến bại, toàn tri, toàn kiến, đại tự tại, do vậy Ngài được gọi là Như Lai.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)