DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 2  
  Số lượt truy cập: 37449  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 3 pháp). Kinh Tiểu Bộ.  
Cập nhật ngày : 25.04.2016 (Đã đọc : 1775 lần )

Chương 3: Tập Ba Pháp

Phẩm I

            (L) (Tik. I, 1) (It. 45) – ba căn bản bất thiện.  

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

            Này các tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này. Thế nào là ba? Tham là căn bản bất thiện; Sân là căn bản bất thiện; Si là căn bản bất thiện. Này các tỷ-kheo, có ba căn bản bất thiện này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Tham, sân, si làm hại,
            Người có tâm ác độc,
            Họ tự mình hiện hữu,
            Như giả từ lõi, vỏ.

            Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

            (LII) (Tik. I, 3) (It. 46) – ba cảm thọ.  

            Này các tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ-kheo, có ba cảm thọ này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Ðịnh tĩnh và tỉnh giác,
            Chánh niệm đệ tử Phật,
            Quán tri các cảm thọ,
            Và hiện hữu các thọ.
            Tại đấy, tâm được diệt,
            Con đường đưa đến diệt,
            Tỷ-kheo nhờ diệt thọ,
            Không ham muốn, tịch tịnh.

(LIII) (Tik. I, 4) (It. 47) – ba cảm thọ cần phải được xem...  

            Này các tỷ-kheo, có ba cảm thọ này. Thế nào là ba? Lạc thọ, khổ thọ, bất khổ bất lạc thọ. Này các tỷ-kheo, lạc thọ cần phải được xem như là khổ. Khổ thọ cần phải được xem như là mũi tên. Bất khổ bất lạc thọ cần phải được xem như là vô thường.

Vì rằng này các tỷ-kheo, tỷ-kheo đã xem lạc thọ như là khổ, đã xem khổ thọ như là mũi tên, đã xem bất khổ bất lạc thọ như là vô thường, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo này gọi là bậc Thánh đã chơn chánh thấy, đã chặt đứt ái, đã giải toả kiết sử, đã chơn chánh thắng tri mạn, đã đoạn tận khổ đau.

            (LIV) (Tik. I, 5) (It. 48) – ba tầm cầu.

            Này các tỷ-kheo, có ba tầm cầu này. Thế nào là ba? Dục tầm cầu, hữu tầm cầu, Phạm hạnh tầm cầu. Này các tỷ-kheo, có ba tầm cầu này.

            (LVII) (Tik. I,8) (It. 49) – ba lậu hoặc.

            Này các tỷ-kheo, có ba loại lậu hoặc này. Thế nào là ba? Dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Này các tỷ-kheo, có ba lậu hoặc này. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến.

           Ai đoạn trừ dục lậu,
           Ly tham thoát vô minh,
           Hữu lậu được đoạn trừ,
           Giải thoát khỏi sanh y,
           Mang cái thân cuối cùng,
           Dẹp tan cỗ xe ma.

            (LVIII) (Tik. I, 9) (It. 50) – ba khát ái.

            Này các Tỷ-kheo, có ba khát ái này. Thế nào là ba? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Này các tỷ-kheo, có ba khát ái này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, ý nghĩa này được nói đến.

            Trói buộc bởi ái triền,
            Tâm ưa hữu, phi hữu,
            Bị ma triền trói buộc,
            Chúng sanh ấy không được,
            An ổn khỏi ách nạn…

            (LIX) (Tik. I, 10) (It. 50) – ba vô học giới uẩn.

            Thành tựu với ba pháp, này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo vượt qua được thế lực của Ác ma, và chói sáng như mặt trời. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn. Thành tựu với ba pháp này, này các tỷ-kheo, vị tỷ-kheo vượt qua được thế lực của Ác-ma, và chói sáng như mặt trời.

Phẩm II

            (LX) (Tik. II, 1) (It. 51) – ba phước nghiệp sự.

            Này các tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này. Thế nào là ba? Phước nghiệp sự do bố thí tác thành, phước nghiệp sự do giới tác thành, và phước nghiệp do sự tu tập tác thành. Này các tỷ-kheo, có ba phước nghiệp sự này.

            (LXI) (Tik. II, 2) (It. 52) – ba con mắt.

            Này các tỷ-kheo, có ba con mắt này. Thế nào là ba? Mắt thịt, mắt chư Thiên và mắt trí tuệ. Này các tỷ-kheo có ba loại mắt này.

            (LXII) (Tik. II, 3) (It. 53) – ba loại căn.

            Này các tỷ-kheo, có ba căn này. Thế nào là ba? Vị tri đương tri căn, tri căn, cụ tri căn (căn: "Tôi sẽ biết điều chưa được biết"; căn về sự biết; căn của người đã biết).

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

            Vị hữu học học tập,
            Ði theo con đường thẳng,
            Ở trong sự diệt tận,
            Trí thứ nhất khởi lên,
            Từ đó không gián đoạn,
            Tiếp theo là chơn trí,
            Chính từ chơn trí ấy,
            Ðạt được sự giải thoát
            Chắc chắn vị như vậy,
            Là vị có chánh trí,…

            (LXIII) (Tip. II, 4) (It. 53) – ba thời gian.

            Này các tỷ-kheo, có ba thời gian này. Thế nào là ba? Thời gian quá khứ, thời gian tương lại, thời gian hiện tại. Này các tỷ-kheo, có ba thời gian này.

            (LXIV) (Tik. II, 5) (It. 54) – ba ác hành.

            Này các tỷ-kheo, có ba ác hành này. Thế nào là ba? Thân ác hành, ngữ ác hành, ý ác hành. Này các tỷ-kheo, có ba ác hành này.

            (LXV) (Tik. II, 6) (It. 55) – ba thiện hành.

            Này các tỷ-kheo, có ba thiện hành này. Thế nào là ba? Thân thiện hành, ngữ thiện hành, ý thiện hành. Này các tỷ-kheo, có ba thiện hành này.

            Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

           Từ bỏ thân làm ác,
           Từ bỏ lời nói ác,
           Từ bỏ ý nghĩ ác,
           Và bất cứ hạnh gì,
           Ðược gọi là hạnh ác,
           Không làm các điều ác,
           Làm nhiều những hạnh lành,…

            (LXVI) (Tik. II, 7) (It. 55) – ba thanh tịnh.

            Này các tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này. Thế nào là ba? Thân thanh tịnh, lời thanh tịnh, ý thanh tịnh. Này các tỷ-kheo, có ba thanh tịnh này.

            Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến

            Thân và lời thanh tịnh
            Và ý cũng thanh tịnh,
            Không có các lậu hoặc,
            Ðầy đủ sự thanh tịnh,
            Vị như vậy được gọi
            Ðã từ bỏ tất cả.

            (LXVII) (Tik. II, 8) (It. 56) – ba trầm lặng.

            Này các tỷ-kheo, có ba trầm lặng này. Thế nào là ba? Thân trầm lặng, lời trầm lặng, ý trầm lặng. Này các tỷ-kheo, có ba trầm lặng này.

            Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến

           Thân và lời trầm lặng
           Và ý cũng trầm lặng,
           Không có các lậu hoặc,
           Ðầy đủ với trầm lặng
           Của các bậc chân ẩn sĩ,
           Ðuợc tên gọi là vị
           Ðã tắm sạch điều ác.

            Phẩm III

            (LXX) (Tik. III, 1) (It. 58) – Quả của ba hành ác.

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

            Ta đã thấy, này các tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối. Sau khi thân hoại mạng chung, họ bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ, địa ngục.

Này các tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói nên lời nói này: "Này các tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, chúng phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục".

Và này các tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bố rằng: "Này các tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm ác, thành tựu lời nói ác, thành tựu ý nghĩ ác, chỉ trích các bậc Thánh, có tà kiến, chấp nhận các nghiệp bị tà kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục".

            (LXXI) (Tik, III, 2) (It. 59) – Quả của ba hành thiện.

            Ta đã thấy, này các tỷ-kheo, các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu nói lời thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

Này các tỷ-kheo, sau khi không nghe một Sa-môn hay Bà-la-môn nào khác nói lên, Ta nói lên lời nói này: "Này các tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này".

Và này các tỷ-kheo, vì rằng Ta tự mình biết, tự mình thấy, tự mình tìm ra, nên Ta tuyên bố rằng: "Này các tỷ-kheo, Ta đã thấy các chúng sanh, thành tựu thân làm thiện, thành tựu lời nói thiện, thành tựu ý nghĩ thiện, không chỉ trích các bậc Thánh, có chánh kiến, chấp nhận các nghiệp được chánh kiến chi phối, sau khi thân hoại mạng chung, họ sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này".

            (LXXII) (Tik, III, 3) (It. 60) – ba xuất ly giới.  

            Này các tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này. Thế nào là ba? Sự xuất ly này khỏi các dục, tức là viễn ly. Sự xuất ly này khỏi các sắc, tức là vô sắc. Sự đoạn diệt cái gì được hiện hữu, được làm ra, được duyên khởi, là sự xuất ly cái ấy. Này các Tỷ-kheo, có ba xuất ly giới này.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Biết được xuất ly dục,
            Vượt qua được các sắc,
            Tịnh chỉ tất cả hành,
            Luôn luôn cảm nhiệt tình,
            Tỷ-kheo ấy thấy chánh,
            Từ đấy, chính ở đây,
            Vị ấy được giải thoát,
            Thắng trí được viên thành,
            Sống nếp sống an tịnh
            Vị ấy sống như vậy,
            Thật sự là ẩn sĩ,
            Ðã vượt khỏi các ách.

            (LXXIV) (Tik. III, 5) (It. 62) – ba hạng con trai.

            Này các tỷ-kheo, các ba hạng con trai này xuất hiện, có mặt ở đời. Thế nào là ba? Ưu sanh, tùy sanh, liệt sanh. 

            Và này các tỷ-kheo. Thế nào là ưu sanh? Ở đây, này các tỷ-kheo, cha mẹ của người con không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới theo ác pháp. Còn người con của họ quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo pháp lành. Như vậy, này các tỷ-kheo, người con ấy được ưu sanh. 

            Và này các tỷ-kheo, thế nào người con trai tùy sanh? Ở đây này các tỷ-kheo, cha mẹ của người con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Người con trai của họ cũng quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Như vậy, này các tỷ-kheo, là người con tùy sanh. 

            Và này các tỷ-kheo, thế nào là người con trai liệt sanh? Ở đây, này các tỷ-kheo, cha mẹ của người con trai này quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu, giữ giới, theo các pháp lành. Và người con của họ không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà hạnh trong các dục, không từ bỏ nói láo, không từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, ác giới, theo ác pháp. Như vậy, này các tỷ-kheo, là người con liệt sanh. Này các tỷ-kheo, có ba hạng con trai này có mặt, xuất hiện ở đời.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Bậc Hiền trí ước muốn,
            Con trai ưu, tùy sanh,
            Không ước muốn liệt sanh,
            Một gánh nặng gia đình,
            Ðời có những con này,
            Trở thành nam cư sĩ,
            Sống đầy đủ tín giới,
            Biết nghe lời người khác,
            Xa lìa sự xan tham.
            Những người con như vậy,
            Như trăng thoát đám mây,
            Chói sáng giữa hội chúng.

(LXXV) (Tik. III, 6) (It. 64) – ba hạng người.

            Này các tỷ-kheo, có ba hạng người này có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là ba? Hạng người như hạn hán, hạng người như chỉ mưa trong địa phương và hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả.

            Và này các tỷ-kheo, thế nào là hạng người như hạn hán? Ở đây, này các tỷ-kheo, có người không bố thí cho ai cả, không cho đồ ăn, đồ uống, vải, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc cho Sa-môn, Bà-la-môn, cho các người ăn xin nghèo khổ khốn cùng. Này các tỷ-kheo, hạng người như vậy như hạn hán không mưa. 

            Và này các tỷ-kheo, thế nào là hạng người như chỉ mưa trong địa phương? Ở đây, này các tỷ-kheo, có người có bố thí cho một số người, nhưng không bố thí cho một số người. Dầu số người đó là Sa-môn, Bà-la-môn hay các người ăn xin nghèo khổ, khốn cùng, họ không bố thí đồ ăn đồ uống, vải, xe cộ, vòng hoa, hương dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc. Này các tỷ-kheo, hạng người như vậy là hạng người như mưa chỉ trong địa phương. 

            Và này các tỷ-kheo, thế nào là hạng người như mưa đổ xuống khắp tất cả? Ở đây, này các tỷ-kheo, có hạng người cho tất cả mọi người, cho đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương, dầu xoa, sàng tọa, đèn đuốc, cho các người Sa-môn, Bà-la-môn cho các người ăn xin nghèo đói khốn cùng. Này các tỷ-kheo, có ba hạng người này, có mặt, hiện hữu ở đời.

            (LXXIX) (Tik. III, 10) (It. 71) – ba háp tổn giảm và ba pháp không tổn giảm…

            Này các tỷ-kheo, có ba pháp này đưa đến tổn giảm cho tỷ-kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo hữu học ưa thích công việc, thích thú công việc, đam mê ưa thích công việc; ưa thích nói chuyện, thích thú nói chuyện, đam mê ưa thích nói chuyện; ưa thích nằm ngủ, thích thú nằm ngủ, đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ-kheo, có ba pháp này đưa đến sự tổn giảm cho tỷ-kheo hữu học.

            Này các tỷ-kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ-kheo hữu học. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo hữu học không ưa thích công việc, không thích thú công việc, không đam mê ưa thích công việc; không ưa thích nói chuyện, không thích thú nói chuyện, không đam mê ưa thích nói chuyện; không ưa thích nằm ngủ, không thích thú nằm ngủ, không đam mê ưa thích nằm ngủ. Này các tỷ-kheo, có ba pháp này không đưa đến tổn giảm cho tỷ-kheo hữu học.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)