DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 37449  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 2 pháp). Kinh Tiểu Bộ.  
Cập nhật ngày : 15.04.2016 (Đã đọc : 2006 lần )

Chương 02: Tập Hai Pháp

            Phẩm I

            (XXVIII) (Duk. I, 1) (It. 22) – Không hộ trì các căn, không tiết độ ăn uống.

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

           Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo đầy đủ hai pháp, ngay trong hiện tại, an trú đau khổ có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú. Thế nào là hai? Không hộ trì các căn và không tiết độ trong ăn uống. Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại an trú đau khổ, có hoạn nạn, có ưu não, có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú.

            Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.
            Mắt, tai, mũi và lưỡi,
            Kể cả thân và ý,
            Những cửa này ở đây,
            Tỷ-kheo không hộ trì,
            Ăn uống không tiết độ,
            Ðau khổ về thân thể,
            Các căn không hộ trì,
            Ðau khổ về tâm tư
            Vị ấy phải thọ lãnh
            Những đau khổ như vậy,
            Thân thể bị thiêu đốt,
            Tâm tư bị thiêu đốt,
            Dầu là đêm hay ngày,
            An trú khổ như vậy.

            (XXIX) (Duk. I, 2) (It. 23) – Hộ trì các căn, tiết dộ ăn uống.

           …Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo đầy đủ hai pháp này, ngay trong hiện tại, an trú an lạc, không có hoạn nạn, không có ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung, được chờ đợi là thiện thú.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Mắt, tai, mũi và lưỡi,
            Kể cả thân và ý,
            Những cửa này ở đây,
            Tỷ-kheo khéo hộ trì,
            Ăn uống có tiết độ,
            An lạc về thân thể,
            Các căn có hộ trì,
            An lạc về tâm tư,
            Vị ấy được thọ lãnh
            Những an lạc như vậy.
            Thân không bị thiêu đốt,
            Tâm không bị thiêu đốt,
            Dầu là đêm hay ngày,
            An trú lạc như vậy.            (XXX) (Duk. I, 3) (It. 24) – Không làm điều lành,… làm điều không thiện.

            Này các tỷ-kheo, có hai pháp này làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không làm điều lành, không làm điều thiện, không che chở người sợ hãi, làm điều ác, ngoan cố trong việc làm, làm điều không thiện. Người ấy bị nung nấu bởi ý nghĩ: "Ta đã làm điều ác". Này các tỷ-kheo, hai pháp này làm cho nung nấu.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này đã được nói đến.

            Làm xong thân ác hạnh,
            Hay nói các lời ác,
            Làm xong ý ác hạnh,
            Hay bất cứ gì khác
            Có liên hệ lỗi lầm.
            Không làm các nghiệp lành,
            Làm các điều bất thiện,
            Khi thân hoại mạng chung,
            Người có ác trí tuệ
            Bị sanh vào địa ngục.

            (XXXI) (Duk. I,4) (It. 25) – Làm điều lành,… làm điều thiện.

            Này các tỷ-kheo, có hai pháp không làm cho nung nấu. Thế nào là hai? Ở đây, này các tỷ-kheo, có người làm điều lành, làm điều thiện, che chở người sợ hãi, không làm điều ác, không ngoan cố trong việc làm, làm điều thiện. Người ấy không bị nung nấu vì nghĩ rằng: "Ta đã làm điều lành ", không bị nung nấu vì nghĩ rằng: "Ta không làm điều ác ". Này các tỷ-kheo, hai pháp này không làm cho nung nấu.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Từ bỏ thân làm ác,
            Hay nói các lời ác,
            Từ bỏ ý ác hành,
            Hay bất cứ gì khác
            Có liên hệ lỗi lầm.
            Không làm các nghiệp ác,
            Làm nhiều điều thiện sự,
            Khi thân hoại mạng chung,
            Người có thiện trí tuệ,
            Ðược sanh lên cõi trời.

            (XXXII) (Duk. I,5) (It. 26) – Ác giới và ác kiến

            Này các tỷ-kheo, đầy đủ hai pháp, một người như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là hai? Ác giới và ác kiến. Này các tỷ-kheo, đầy đủ hai pháp này, một người, như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.


            Người nào được thành tựu,
            Ðầy đủ hai pháp này,
            Ðầy đủ với ác giới,
            Và đầy đủ ác kiến,
            Khi thân hoại mạng chung,
            Người có ác trí tuệ,
            Người ấy phải bị sanh,
            Vào cảnh giới địa ngục.

            (XXXIII) (Duk. I,6) (It. 26) – Giới hiền thiện và Kiến hiền thiện.  

            Ðầy đủ hai pháp, này các tỷ-kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. Thế nào là hai? Giới hiền thiện và Kiến hiền thiện. Ðầy đủ hai pháp này, này các tỷ-kheo, một người như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Người nào được thành tựu,
            Ðầy đủ hai pháp này,
            Ðầy đủ Giới hiền thiện,
            Ðầy đủ Kiến hiền thiện
            Khi thân hoại mạng chung,
            Người có chánh trí tuệ,
            Người ấy sẽ được sanh
            Vào cảnh giới cõi trời

            (XXXIV) (Duk. I,7) (It. 27) – Không có và có: Nhiệt tình và sợ hãi.

            Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo không có nhiệt tình, không có sợ hãi, không có thể chứng được Chánh giác, không có thể chứng được Niết-bàn, không có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách. Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo có nhiệt tình, có sợ hãi, có thể chứng được giác ngộ, có thể chứng được Niết-bàn, có thể chứng được vô thượng an ổn khỏi các khổ ách.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Người không có nhiệt tình,
            Không có biết sợ hãi,
            Biếng nhác, không tinh cần,
            Nhiều hôn trầm thụy miên,
            Không biết đến xấu hổ,
            Không có lòng tôn kính,
            Vị tỷ-kheo như vậy,
            Không có thể đạt tới,
            Tối thượng Chánh-Ðẳng-Giác.
            Ai giữ được chánh niệm,
            Thông minh, tu thiền định,
            Nhiệt tình, biết sợ hãi,
            Và không có phóng dật,
            Sau khi chặt đứt được
            Kiết sử sanh và già,
            Ở đây có thể đạt,
            Chánh Ðẳng Giác vô thượng.

            (XXXV) (Duk. I,8) (It. 28) – Mục đích chế ngự và đoạn tận.

            Này các tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: "Mong rằng quần chúng biết đến ta". Này các tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích chế ngự và vì mục đích đoạn tận.

            (XXXVI) (Duk. I,9) (It. 26) – Mục đích thắng tri và liễu tri.

            Này các tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống, không vì mục đích lừa dối quần chúng, không vì mục đích nịnh hót quần chúng, không vì mục đích được lợi ích, lợi dưỡng, cung kính, danh vọng, nghĩ rằng: "Mong rằng quần chúng biết đến ta". Này các tỷ-kheo, Phạm hạnh được sống vì mục đích thắng tri, vì mục đích liễu tri.

Phẩm II

            (XXXVIII) (Duk. II, 1) (It. 31) – An trú hân hoan, thích thú trong ẩn dật.  

            Này các tỷ-kheo. Với Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, hai tầm tứ được hành trì nhiều đó là an ổn và ẩn dật. Này các tỷ-kheo, Như Lai ưa thích không làm hại, thích thú không làm hại. Với Như Lai ấy, này các tỷ-kheo, ưa thích không làm hại này, thích thú không làm hại này, tầm tứ này được hành trì nhiều. "Với cử chỉ uy nghi này Ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật".

Này các tỷ-kheo, Như Lai ưa thích ẩn dật, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật. Với Như Lai ấy, này các tỷ-kheo, ưa thích ẩn dật này, thích thú ẩn dật này, tầm tứ này được hành trì nhiều! Phàm có bất thiện gì, thì đều được đoạn tận. Do vậy, này các tỷ-kheo, các thầy hãy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại. Này các tỷ-kheo, với các thầy an trú, hân hoan trong không làm hại, thích thú trong không làm hại, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. "Với cử chỉ uy nghi này, chúng ta không làm hại một ai, dầu là loài động vật hay không động vật".

Này các tỷ-kheo, hãy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật. Này các tỷ-kheo, với các thầy an trú hân hoan trong ẩn dật, thích thú trong ẩn dật, tầm tứ này sẽ được hành trì nhiều. Còn có gì bất thiện, còn có gì chưa đoạn tận, còn có gì chúng ta phải từ bỏ nữa đâu?

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến. …

            (XXXIX) (Duk. II, 2) (It. 33) – Thấy ác là ác, hãy nhàm chán, từ bỏ, thoát ly.  

            Có hai loại thuyết pháp của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh-Ðẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia. Thế nào là hai? "Hãy thấy ác là ác", đây là thuyết pháp thứ nhất. Sau khi thấy ác là ác, ở đây, "Hãy nhàm chán, hãy từ bỏ, hãy thoát ly", đây là thuyết pháp thứ hai. Này các tỷ-kheo, có hai loại thuyết pháp này của Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Giác, cái này tiếp nối cái kia.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Với Như Lai, Phật Ðà,
            Từ mẫn mọi chúng sanh,
            Hãy thấy lời thuyết giảng,
            Tuần tự pháp theo pháp,
            Hai pháp được trình bày,
            Một là hãy nhìn rõ,
            Pháp ác là pháp ác
            Và chính tại ở đây,
            Từ bỏ, không tham đắm.
            Từ đây, không tham đắm,
            Hãy làm cho an tịnh,
            Mọi khổ đau phiền não.

            (XL) (Duk. II, 3) (It. 34) – Vô minh với pháp bất thiện, minh với pháp thiện

            Này các tỷ-kheo, vô minh đi trước, làm cho đạt được các pháp bất thiện; tiếp theo là không xấu hổ, không sợ hãi. Này các tỷ-kheo, minh đi trước, làm cho đạt được các pháp thiện; tiếp theo là xấu hổ và sợ hãi.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Phàm có ác thú gì,
            Ðời này và đời sau,
            Tất cả do vô minh,
            Làm gốc, làm cội rễ,
            Dục tham được cất chứa,
            Vì rằng kẻ ác dục,
            Không xấu hổ, không kính,
            Từ đó nó khởi ác,
            Do vậy đi đọa xứ.
            Vậy hãy nên từ bỏ,
            Dục tham và vô minh,
            Muốn minh được sanh khởi,
            Tỷ-kheo cần từ bỏ
            Tất cả mọi ác thú.

            (XLI) (Duk. II, 4) (It. 35) – Thối đọa và không thối đọa.

            Này các tỷ-kheo, những chúng sanh nào bị thối đọa khỏi Thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy là khéo thối đọa, ngay trong hiện tại, họ an trú trong đau khổ, với tàn hại, với ưu não, với nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là ác thú.

Này các tỷ-kheo, những chúng sanh nào không bị thối đọa khỏi Thánh trí tuệ, những chúng sanh ấy không có thối đọa. Ngay trong hiện tại, họ an trú trong an lạc, không có tàn hại, không có ưu não, không có nhiệt não. Sau khi thân hoại mạng chung, chờ đợi là thiện thú.  

            (XLLII) (Duk. II, 5) (It. 36) – Xấu hổ và sợ hãi.

            Này các tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời. Thế nào là hai? Xấu hổ và sợ hãi. Này các tỷ-kheo, nếu hai pháp này không che chở cho đời, thời ở đây không có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ hay giữa vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng; thế giới sẽ rơi vào loạn luân như các loài dê cừu, gia cầm, heo, chó và các con chó rừng.

Vì rằng, này các tỷ-kheo, có hai pháp trắng này che chở cho đời, cho nên ở đây có sự phân biệt giữa mẹ, chị em của mẹ, vợ của anh em của mẹ, hay vợ của bậc giáo thọ sư, giữa những người vợ của những bậc đáng được kính trọng.

            (XLIII) (Duk. II, 6) (It. 37)

            Này các tỷ-kheo, có hai cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra. Này các tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, thì ở đây không thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra. Do vì, này các tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không tác thành, không làm ra, nên có thể trình bày được sự xuất ly khỏi sanh, khỏi hiện hữu, khỏi tác thành, khỏi làm ra.

            (XLIV) (Duk. III, 7) (It. 38) – Niết bàn có dư y và không có dư y.

            Này các tỷ-kheo, có hai Niết-bàn giới này. Thế nào là hai? Niết bàn giới có dư y và Niết-bàn giới không có dư y. 

            Này các tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới có dư y? Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Trong vị ấy, năm căn còn tồn tại, ngang qua các căn ấy, vị ấy hưởng thọ khả ý, không khả ý vì rằng tự ngã không có thương hại cảm giác lạc khổ. Với vị ấy, tham diệt, sân diệt, si diệt. Này các tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn có dư y. 

            Này các tỷ-kheo, thế nào là Niết-bàn giới không có dư y? Ở đây, này các tỷ-kheo, tỷ-kheo là bậc A-la-hán, các lậu hoặc đã tận, Phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích, hữu kiết sử đã diệt, đã giải thoát nhờ chánh trí. Ở đây, đối vị ấy, mọi cảm thọ đều không có hoan hỷ ưa thích, sẽ được lắng dịu. Này các tỷ-kheo, đây gọi là Niết-bàn không có dư y. Này các tỷ-kheo có hai Niết-bàn giới này.

            (XLVI) (Duk. II, 9) (It. 40) – An trú cho lợi ích của học tập,…

            Này các tỷ-kheo, hãy an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lõi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng. Này các tỷ-kheo, an trú cho lợi ích của học tập, cho trí tuệ tối thượng, cho lõi cây giải thoát, cho niệm được tăng thượng, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: được chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được Bất-lai.

            (LVIII) (Duk. II, 10) (It. 41) – Chánh niệm tĩnh giác, hoan hỷ tín thành…

            Này các tỷ-kheo, tỷ-kheo phải sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tín thành, và ở đây quán tri đúng thời trong các pháp thiện. Này các tỷ-kheo, với tỷ-kheo sống cảnh giác, chánh niệm, tỉnh giác, thiền định, hoan hỷ, tín thành, quán tri đúng thời trong các pháp thiện, thời được chờ đợi là một trong hai quả này: Ðược chánh tri ngay trong hiện tại, hay nếu có dư y, chứng được Bất lai.

            (XLVIII) (Duk. II, 11) (It. 42) – Hai hạng người bị đọa lạc

            Này các tỷ-kheo, có hai hạng người bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ. Thế nào là hai? Ai sống phi Phạm hạnh, lại tự cho sống Phạm hạnh. Ai đối với người sống Phạm hạnh viên mãn, thanh tịnh, lại buộc tội chỉ trích là phi Phạm hạnh không có căn cứ. Này các tỷ-kheo, hai hạng người này bị đọa lạc, bị đọa vào địa ngục, nếu họ không đoạn tận lỗi lầm của họ.

            (XLIX) (Duk. II, 12) (It. 43)

            Này các tỷ-kheo, chư Thiên và loài Người bị xâm chiếm bởi hai tà kiến, một số người chấp chặt, một số người đi quá trớn, một số người có mắt thấy được. 

            Này các tỷ-kheo, thế nào là một số người chấp chặt? Này các tỷ-kheo, có chư Thiên và loài Người ưa muốn sanh hữu, khi các pháp đoạn diệt sanh hữu được giảng cho họ, tâm họ không có phấn khởi, không có tín thành, không có an trú, không có bị lôi cuốn. Như vậy, này các tỷ-kheo, đó là một số người chấp chặt. 

            Và này các tỷ-kheo, thế nào là một số người đi quá trớn? Nhưng có một số người lo âu, xấu hổ, nhàm chán với sanh hữu, hoan hỷ, phi sanh hữu. Họ nói: "Vì rằng khi thân hoại mạng chung, tự ngã này bị chặt đứt, bị hoại diệt, không có tồn tại sau khi chết. Quan điểm này là thiết thực, là thù thắng, là chân thật". Như vậy này các tỷ-kheo, đó là một số người đi quá trớn. 

            Và này các tỳ-kheo, thế nào là một số có mắt được thấy? Ở đây, tỷ-kheo thấy sự sanh hữu là sanh hữu, sau khi thấy sự sanh hữu, vị ấy hướng đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt. Như vậy này các tỷ-kheo, đó là những người có mắt được thấy.

Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Những ai đã thấy được
            Sanh hữu là sanh hữu,
            Thấy được sự vượt qua
            Của sự sanh hữu ấy.
            Những vị ấy giải thoát, 
            Ðối như thật hiện hữu,
            Vì nhờ đoạn diệt được
            Tham ái đối sanh hữu.
            Nếu vị ấy liễu tri,
            Sanh hữu là sanh hữu,
            Vị ấy ly tham ái
            Ðối hữu và phi hữu,
            Tỷ-kheo quyết phi hữu,
            Ðối với chính sanh hữu,
            Sẽ không còn đi đến
            Sanh đi rồi sanh lại.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)