DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37689  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH PHẬT THUYẾT NHƯ VẬY (Tập 1 pháp-tt). Kinh Tiểu Bộ.  
Cập nhật ngày : 02.04.2016 (Đã đọc : 1977 lần )

Chương 01: Tập Một Pháp (tiếp theo)

Phẩm II

            (XI) (Ek II, 1) (It. 6) – Từ bỏ si. 

            Ðiều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A-la-hán nói đến, và tôi đã được nghe:

            Này các tỷ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri si, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau. Này các tỷ-kheo, ai thắng tri liễu tri si, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, có thể diệt được khổ đau.

            Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này. Ở đây, điều này được nói đến.

            Với si, bị si mê,
            Chúng sanh đi ác thú,
            Bậc thiền quán, chánh trí
            Từ bỏ si mê ấy,
            Từ bỏ không bao giờ,
            Trở lại tại đời này.

            Ý nghĩa này được Thế Tôn nói đến và tôi đã được nghe.

 

                                                               Tỳ-kheo đi khất thực

            (XII) Ek II, 2) (It. 7) – Từ bỏ phẫn nộ.

            Này các tỳ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri phẫn nộ, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau...

            Với phẫn nộ phẫn uất,
            Chúng sanh đi ác thú,
            Bậc thiền quán, chánh trí,
            Từ bỏ phẫn nộ ấy,
            Từ bỏ, không bao giờ
            Trở lại tại đời này.

            (XIII) (Ek II, 3) (It. 7) – Từ bỏ gièm pha.

            Này các tỳ-kheo, ai không thắng tri, không liễu tri gièm pha, ở đây tâm không ly tham, không từ bỏ, không có thể diệt trừ khổ đau...
          
            Với gièm pha gièm người,

            Chúng sanh đi ác thú,
            Bậc thiền quán, chánh trí
            Từ bỏ, gièm pha ấy,
            Từ bỏ, không bao giờ
            Trở lại tại đời này.

            (XIV) (Ek II, 4) (It. 7) – Đoạn diệt si.
                       
          Này các tỷ-kheo, Ta không thấy một triền cái nào khác, do bị bao trùm bởi triền cái ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, lưu chuyển. ... tức là Vô minh triền cái. ... bị bao trùm bởi Vô minh triền cái, chúng sanh trong một thời gian dài chạy dài, lưu chuyển.           
           
           
Không có một pháp khác,

            Quần sanh bị bao phủ,
            Ngày đêm chạy lưu chuyển,
            Như bao phủ bởi si
            Và ai đoạn diệt si,
            Ðâm thủng khối u ám,
            Họ không lưu chuyển nữa,
            Trong họ, nhân không còn.

            (XV) (Ek II, 5) (It. 8) – Ái kiết sử.

            Này các tỷ-kheo, …Ta không thấy một kiết sử nào khác, do bị cột bởi kiết sử ấy, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài, lưu chuyển, này các tỷ-kheo tức là ái kiết sử. ... bị cột với ái kiết sử, chúng sanh trong một thời gian dài, chạy dài lưu chuyển.

            Người có ái làm bạn,
            Thời gian dài, lưu chuyển,
            Không vượt được lưu chuyển,
            Sanh hữu vậy hay khác.
            Ai biết nguy hiểm này,
            Biết ái tác thành khổ,
            Bỏ ái, không chấp trước,
            Tỷ-kheo giữ chánh niệm,
            Bỏ gia đình xuất gia,
            Sống nếp sống như vậy.

            (XVI) (Ek II. 6) (It. 9) – Như lý Tác ý.

            Này các tỷ-kheo, …Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các tỷ-kheo, tức là Như lý tác ý. ... vị tỷ-kheo tác như lý tác ý, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện.

            Vị tỷ-kheo hữu học,
            Hành như lý tác ý,
            Không một pháp nào khác,
            Nhiều lợi ích như vậy.
            Ðể đạt cho bằng được,
            Lợi ích thật tối thượng.
            Vị tỷ-kheo như lý,
            Tinh tấn và tinh cần,
            Có thể thành đạt được,
            Sự đoạn diệt khổ đau.

            (XVII) (Ek II. 7) (It. 10) – Làm bạn với thiện.

            Này các tỷ-kheo, …Ta không thấy một chi phần nào khác, được nhiều lợi ích như vậy, này các tỷ-kheo, tức là làm bạn với thiện. ... vị tỷ-kheo làm bạn với thiện, từ bỏ bất thiện, tu tập thiện.

            Tỷ-kheo làm bạn thiện,
            Tôn kính và kính trọng,
            Làm theo những lời nói,
            Của bạn bè thân hữu, 
            Tỉnh giác và chánh niệm,
            Vị ấy sẽ tuần tự,
            Ðạt được sự hoại diệt,
            Tất cả mọi kiết sử.

            (XVIII) (Ek II, 8) (It. 10) – Sự phá hòa hợp Tăng.

           Này các tỷ-kheo, …có một pháp khởi lên ở đời – sự phá hòa hợp Tăng, khi khởi lên đem lại bất hạnh cho nhiều người, đem lại bất lợi cho nhiều người, đem lại không lợi ích cho nhiều người, đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 

            Này các tỷ-kheo, …khi chúng Tăng bị phá hoại, thì có những tranh luận với nhau, có những mắng nhiếc lẫn nhau, có những ngăn cách lẫn nhau, có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đấy, những người không hòa hợp, không đi đến hòa hợp và những người có hòa hợp, sự nhất trí đi đến nơi khác.

             Bị rơi vào đọa xứ,
             Bị rơi vào địa ngục,
             Trú đến trọn cả kiếp,
             Người phá hòa hợp Tăng.
             Ưa thích phá hòa hợp,
             An trú trên phi pháp,
             Rơi rớt, vượt ra khỏi.
             An ổn khỏi khổ ách;
             Kẻ phá sự hòa hợp,
             Của Tăng chúng hòa hợp,
             Bị nung nấu trọn kiếp,
             Trong cảnh giới địa ngục.

            (XIX) (Ek II, 9) (It. 11) – Sự hòa hợp Tăng.

             Này các tỷ-kheo, …có một pháp khởi lên ở đời - sự hòa hợp Tăng, khi khởi lên đem lại hạnh phúc cho nhiều người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không đem lại bất hạnh, đau khổ cho chư Thiên và loài Người. 

             …khi chư Tăng được hòa hợp, không có những tranh luận với nhau, không có những mắng nhiếc lẫn nhau, không có những ngăn cách lẫn nhau, không có những từ bỏ lẫn nhau. Ở tại đây, những người không hòa hợp đi đến hòa hợp, và những người hòa hợp lại càng hòa hợp hơn nữa.

             Hạnh phúc là chúng Tăng,
             Ðược sống trong hòa hợp,
             Giúp đỡ, ưa hòa hợp,
             Thích hòa hợp, trú pháp
             Không rơi rớt, vượt khỏi,
             An ổn khỏi khổ ách,
             Kẻ tạo được hòa hợp,
             Giữa Tăng chúng tỷ-kheo,
             Trọn kiếp được an vui,
             Trong cảnh giới chư Thiên.

            (XX) (Ek II, 11) (It. 12) – Người có tâm ác.

             Này các tỷ-kheo, …với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người ác ý như vậy, và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng người này bị rơi vào địa ngục. …vì nhân tâm ác ý, như vậy ở đây, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung bị sanh vào cõi ác, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

            Biết được tâm ác ý,
            Của hạng người ở đời,
            Ðức Phật giữa tỷ-kheo,
            Ðã nói ý nghĩa này.
            Chính trong thời gian này,
            Người ấy bị mạng chung,
            Sẽ bị sanh địa ngục,
            Vì tâm nó ác độc,
            Tùy theo lấy những gì,
            Tương xứng bị rơi xuống,
            Như vậy được tương xứng,
            Do nhân tâm ác ý,
            Chúng sanh đi ác thú.

Phẩm III

            (XXI) (Ek III, 1) (It. 13) – Người có tâm thiện.

             Này các tỷ-kheo, …với tâm của Ta, Ta rõ biết tâm của một người thiện ý như vậy, và nếu trong thời gian này, người này mạng chung, như vậy tương xứng, người này được sanh lên thiên giới. …vì nhân tâm thiện ý, như vậy ở đây, một số loài hữu tình, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào thiện thú, thiên giới, cõi đời này.

            Biết được tâm thiện ý,
            Của hạng người ở đời,
            Ðức Phật giữa ỷ-kheo,
            Ðã nói ý nghĩa này,
            Chính trong thời gian này,
            Người ấy bị mạng chung,
            Người ấy sẽ được sanh,
            Lên thiên giới thiện thú,
            Vì tâm có thiện ý,
            Tuỳ theo lấy những gì,
            Tương xứng được lãnh thọ,
            Như vậy được tương xứng.
            Do nhân tâm thiện ý,
            Chúng sanh đi thiện thú.

(XXII) (Ek III, 2) (It. 14) – Bố thí, nhiếp phục, chế ngự.

             Này các tỷ-kheo, …Ta suy nghĩ như sau: "Ðây là quả ba nghip Ta đã làm, là qu d thc ca ba nghip, do vy Ta nay được đại thn lc như vậy, đi uy lc như vậy. Tc là b thí, nhiếp phc, chế ng ".

            Hãy để cho vị ấy,
            Học tập về công đức,
            Công đức là lạc căn,
            Tối thượng trong tương lai,
            Hãy tu tập bố thí,
            Sống nếp sống an tịnh,
            Và tu tập từ tâm.
            Sau khi đã tu tập,
            Các pháp này như vậy,
            Tức là cả ba pháp,
            Khiến an lạc sanh khởi,
            Bậc Hiền trí được sanh
            Trong thế giới an lạc,
            Thế giới không sân hận.

(XXIII) (Ek III,3) (It. 16) – Không phóng dật.

             Này các ỷ-kheo, …có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, đem lại hai lợi ích, an trú ngay hiện tại và lợi ích cho tương lai. Thế nào là một pháp? Không phóng dật trong các thiện pháp…

            Bậc Hiền trí tán thán,
            Không phóng dật hành thiện,
            Bậc Hiền không phóng dật,
            Ðem lại hai lợi ích,
            Lợi ích ngay đời này,
            Và lợi ích tương lai
            Bậc trí do thắng trí,
            Chứng đắc được lợi ích,
            Nên được gọi bậc trí.

            (XXV) (Ek III, 5) (It. 18) – Rõ biết mà nói láo

            …Phàm một người nào đã vi phạm một pháp, Ta nói rằng không có ác nghiệp nào vị ấy không làm được. Thế nào là một pháp? Này các tỷ-kheo, tức là rõ biết mà nói láo.

             Người nào đã nói láo,
             Là vi phạm một pháp,
             Không kể đến đời sau,
             Không ác gì không làm.

(XXVI) (Ek III, 6) (It. 18) – San sẻ bố thí.

            …Này các Tỷ-kheo, nếu các chúng sanh có thể biết như Ta đã biết, quả dị thục của sự san sẻ bố thí họ sẽ không thụ hưởng nếu họ không bố thí và uế nhiễm xan tham không có ám ảnh tâm của họ và an trú. Dầu là miếng cuối cùng của họ, dầu là miếng ăn tối hậu, họ sẽ không thọ hưởng nếu họ không san sẻ, khi có người nhận của họ. Do vậy, này các tỷ-kheo, nếu các chúng sanh không biết như Ta đã biết quả dị thục của san sẻ bố thí họ sẽ thọ hưởng, không có bố thí, và uế nhiễm xan tham ám ảnh tâm của họ và an trú.

            Nếu các hàng chúng sanh,
            Có thể biết như vậy,
            Như bậc Ðại ẩn sĩ,
            Ðã nói, tuyên bố lên.
            Qua dị thục lớn thay,
            Của san sẻ bố thí!
            Nhiếp phục uế xan tham.
            Với tâm thật thanh tịnh,
            Ðúng thời họ bố thí,
            Ðối với các thánh nhân.
            Tại đây bố thí vậy,
            Có quả thật to lớn.
            Cho nhiều các thức ăn,
            Kính lễ người đáng kính,
            Từ đãy xả, từ bỏ.
            Ðịa vị làm con người,
            Các người làm bố thí
            Ðược đi đến cõi trời.
            Họ đi đến cõi trời,
            Tại đấy chúng hoan hỷ,
            Với mọi điều sở thích,
            Họ thọ hưởng như ý.
            Vị không có xan tham,
            Ðược thọ hưởng đầy đủ,
            Quả dị thục của chúng,
            Nhờ san sẻ bố thí.

(XXVII) (Ek III, 7) (It. 19) – Từ tâm giải thoát

            …Này các Tỷ-kheo, phàm có những phước nghiệp sự nào đưa đến sanh y, …chỉ có từ tâm giải thoát vượt qua chúng những nghiệp sự ấy, chói sáng, bừng sáng và rực sáng. 

            Ai tu tập từ tâm,
            Không phóng dật chánh niệm,
            Các kiết sử giảm thiểu,
            Nhờ thấy sanh y diệt.
            Nếu tâm không độc ác,
            Ðối với một hữu tình,
            Với từ tâm như vậy,
            Vị ấy là bậc Thiện,

            Với tâm tư từ mẫn,
            Ðối tất cả hữu tình,
            Bậc Thánh tự tác thành,
            Công đức thật vô lượng.

            Ai chiến thắng quả đất,
            Ðầy dẫy những hữu tình,
            Bậc vua chúa chơn chánh,
            Như các vị tiên nhân,

            Tổ chức khắp mọi nơi,
            Ðủ các loại tế đàn,
            Lễ tế đàn với ngựa,
            Lễ tế đàn với người,
            Quăng cọc, rượu chiến thắng,
            Lễ chốt cửa dẹp lại,
            Họ không tác thành được
            Một phần thứ mười sáu,
            Với người khéo tu tập,
            Tâm ý thật từ mẫn,
            Như ánh sáng mặt trăng,
            Thắng sáng mọi vì sao,

            Ai không có giết hại,
            Không khiến người giết hại,
            Không có chinh phục người,
            Không khiến người chinh phục,
            Với tâm tư từ mẫn,
            Ðối với mọi chúng sanh,
            Vị ấy không hận thù,
            Ðối với bất cứ ai.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)