DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 3  
  Số lượt truy cập: 37689  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH PHẬT TỰ THUYẾT (Ud 10 - Ud 45) - Kinh Tiểu Bộ.  
Cập nhật ngày : 07.03.2016 (Đã đọc : 2359 lần )OAI NGHI TỲ-KHEO

Phẩm Mucalinda

(Ud 10).

Như vầy tôi nghe: Một thời Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ-kheo, sau bữa ăn, đi khất thực trở về, ngồi họp tại hội trường, và câu chuyện này được khởi lên:

            "Này chư Hiền, gia hai v vua này, vua Seniya Bimlisàra Magdha, và vua Pasenadi x Kosala, ai giàu có hơn, ai tài sản ln hơn, ai kho tàng lớn hơn, ai quốc đ ln hơn, ai xe cộ ln hơn, ai sức mnh ln hơn, ai thần lc ln hơn, ai uy lực ln hơn?". Rồi câu chuyện này giữa các tỳ-kheo ấy chưa được chấm dứt.

            Rồi Thế Tôn vào buổi chiều, từ Thiền tịnh đứng dậy, đi đến hội trường, sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các tỳ-kheo:

            - Này các tỷ-kheo, ở đây, nay các thầy ngồi hội họp với câu chuyện gì? Và câu chuyện gì giữa chừng chưa chấm dứt giữa các thầy?

            - Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con sau bữa ăn, đi khất thực trở về... câu chuyện này được khởi lên... “...ai uy lực ln hơn". Câu chuyện này giữa chúng con, bạch Thế Tôn, chưa được chấm dứt thời Thế Tôn đã đến.

- Này các tỷ-kheo, thật không thích đáng cho các thầy, những thiện nam tử vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, lại nói câu chuyện như vậy. Này các tỳ-kheo, khi các thầy hội họp với nhau, có hai việc cần phải làm: Ðàm lun v Chánh pháp hay gi s im lng ca bc Thánh.

            Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

            Dục lc gì đi,
            Kể c thiên lc này,
            Không bằng phn mười sáu,
            Lạc do ái đon dit.

Rồi Thế Tôn,... nói lên lời cảm hứng này:

            Viễn ly là an lc,
            Với người biết tri túc,
            Với người có nghe pháp,
            Với người có chánh kiến
            Không sân là an lạc,
            Những ai trên đi,
            Ðối hu tình chúng sanh
            Biết t chế, ngăn nga.
            Ly tham là an lạc,
            Vượt các dc đi,
            Ai nhiếp phc ngã mn,
            Ðây an lạc ti thượng.

(Ud 13)

            Giữa làng, ti núi rng,
            Cảm th kh và lc,
            Chớ quy v t mình, 
            Chớ quy v người khác,
            Các xúc được cm th,
            Là do duyên sanh y,
            Với v không sanh y,
            Do đâu, xúc cảm th.

(Ud 14)

            Bị kh ái, d thương
            Trói buộc và chi phi,
            Rất nhiu chư Thiên chúng,
            Và nhiều hng con người
            Ðau khổ và héo mòn,
            Bị thn chết nhiếp phc.
            Ngày đêm không phóng dật,
            Từ b dung sc đp,
            Vị y đào gc kh,
            Mồi nh ca ác ma,
            Thật khó vượt qua được.

(Ud 18)

            Với ai, trong ni tâm,
            Không có lòng phẫn n,
            Vượt qua hu, phi hu,
            Vị y thoát s hãi,
            An lạc, không su mun,
            Chư Thiên không thấy được.

Phẩm Nanda

(Ud 27)

            Như ngọn núi bng đá,
            Không động, khéo an trú,
            ng vy v t-kheo,
            Ðoạn dit được ngu si,
            Như ngọn núi bng đá,
            Không có bị dao đng.
            Thân hành niệm an lp,
            Sáu xúc xứ chế ng,
            Tỷ-kheo thường thin đnh,
            Tự chng tri Niết-bàn.

(Ud 28)

            Trong ai không man trá,
            Không mạn, tham đon tn,
            Không ngã sở, không dc,
            Phẫn n được tr dit,
            Tự ngã thành mát lnh
            Vị y là Phm chí,
            Là Sa môn tỷ-kheo.

(Ud 31)

            Ai sống không ngh nghip,
            Nhẹ nhàng, mun li ích,
            Các căn được chế ng,
            Toàn diện được gii thoát,
            Không nhà, không ngã sở,
            Không dục, giết ác ma,
            Vị t-kheo như vậy,
            Sống cô đc mt mình.

Phẩm Meghiya

(Ud 34)

Một thời Thế Tôn trú ở Càlikà, tại núi Càlikà. Lúc bấy giờ Tôn giả Meghiya là người thị giả Thế Tôn. Rồi Tôn giả Meghiya đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn:

            - Bạch Thế Tôn, con muốn vào làng Jantu để khất thực.
            - Này Meghiya, hãy làm những gì thầy nghĩ là hợp thời. … … …  

            Rồi Tôn giả Meghiya từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về Ngài đi đến rừng xoài ấy, sau khi đến, đi sâu vào rừng xoài và ngồi trú ban ngày dưới một gốc cây. Trong khi Tôn giả Meghiya trú trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm.

            Rồi Tôn giả Meghiya suy nghĩ như sau: "Thật vi diu thay, tht hi hu thay! Ta vì lòng tin xut gia, t b gia đình, sng không gia đình, li b ba tầm ác, không thin này xâm nhp, tc là dc tm, sân tm, hi tm". Rồi Tôn giả Meghiya vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến Thế Tôn, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Meghiya bạch Thế Tôn:

            - Ở đây, bạch Thế Tôn, trong khi con sống trong rừng xoài ấy, phần lớn ba tầm ác, không thiện hiện hành, tức là dục tầm, sân tầm, hại tầm. Bạch Thế Tôn, rồi con suy nghĩ như sau: "Thật vi diệu thay... hại tầm".

            - Này Meghiya, khi tâm giải thoát chưa được thuần thục, năm pháp đưa đến sự thuần thục. Thế nào là năm?

Ở đây thiện bạn hữu, thiện thân hữu là pháp thứ nhất, này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục.

 Lại nữa, này Meghiya, tỷ-kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp. Ðây là pháp thứ hai, này Meghiya, khiến tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục.

Lại nữa, này Meghiya, phàm có những câu chuyện nào nghiêm túc, thích ứng khai mở tâm, đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn, như câu chuyện về ít dục, câu chuyện về biết đủ, câu chuyện về viễn ly, câu chuyện về hòa hợp, câu chuyện về tinh cần, tinh tấn, câu chuyện về giới luật, câu chuyện về thiền định, câu chuyện về trí tuệ, câu chuyện về giải thoát, câu chuyện về giải thoát tri kiến. Những câu chuyện như vậy có thể được không có khó khăn, có thể được không có mệt nhọc, có thể được không có phí sức. Ðây là giải pháp thứ ba, này Meghiya, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục.

Lại nữa, này Meghiya, vị tỷ-kheo sống tinh cần, tinh tấn, để đoạn tận các pháp không thiện, để làm sanh khởi các pháp thiện, kiên trì, cương quyết, không từ bỏ gánh nặng đối với pháp thiện. Ðây là pháp thứ tư, này Meghiya, khiến cho tâm giải thoát chưa thuần thục, đi đến thuần thục.

Lại nữa, này Meghiya, vị tỷ-kheo có trí tuệ, đầy đủ trí tuệ, đi đến thẩm sát sanh diệt, với Thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau. Ðây là pháp thứ năm. Này Meghiya, khiến tâm thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục. Này Meghiya, đây là năm pháp khiến tâm giải thoát chưa thuần thục đi đến thuần thục.

            Này Meghiya, với vị tỷ-kheo thiện thân hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị ấy sẽ giữ giới, sẽ sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Pàtimokkha, đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu tập trong các học pháp. … Với vị tỷ-kheo thiện thân bằng hữu, thiện bạn hữu, thiện bằng hữu, được chờ đợi là vị tỷ-kheo sẽ có trí tuệ, đầy đủ trí đi đến thẩm sát sanh diệt với thánh thể nhập đưa đến đoạn tận khổ đau.

            Lại nữa, này Meghiya, với vị tỷ-kheo khéo an trú trong năm pháp này, bốn pháp cần phải tu tập thêm: Bt tnh cần phải tu tập để đoạn tận tham; T cần phải tu tập để đoạn tận sân; Nim hơi thở vô hơi thở ra cần phải tu tập để trừ khử tầm tư; Vô thường tưởng cần phải tu tập để nhổ lên kiêu mạn, tôi là. Này Meghiya, với ai có tưởng vô thường, tưởng vô ngã được an trú. Với ai có tưởng vô ngã, vị ấy đạt được sự nhổ lên kiêu mạn: tôi là, Niết-bàn ngay trong hiện tại.

            Rồi Thế Tôn, sau khi hiểu biết ý nghĩa này, ngay trong lúc ấy, nói lên lời cảm hứng:

            Các tầm nh tế nh,
            Hiện hành ý hoan h,
            Do không biết đến chúng,
            Tâm động chy nhiu đi,
            Nếu biết chúng tm tư,
            Nhiệt tâm và chánh nim,
            Chế ng được tư tưởng,
            Khi ý không hoan hỷ,
            Bậc Chánh giác b chúng,
            Không còn chút dư tàn.

(Ud 37)

            Với thân không h trì,
            Với tà kiến chi phi,
            Bị hôn trm thy miên,
            Nhiếp phc và chế ng,
            Kẻ y b rơi vào
            Uy lực ca Ma vương
            Do vậy h trì tâm,
            Sở hành chánh tư duy,
            Ðặt chánh kiến hàng đu,
            Rõ biết tánh sanh dit,
            Nhiếp phc và chế ng,
            Hôn trầm và thy miên
            Vị t-kheo như vậy,
            Từ b mi ác thú.

(Ud 42)

            Không mắng, không gia hi,
            Chế ng trong gii bn,
            Tiết đ trong ăn ung,
            Nằm ngi ch mt mình,
            Chú tâm vào tăng thượng,
            Chính lời chư Phật dy.

(Ud 44)

            Ai nói lời không tht,
            Phải đi đến đa ngc,
            Ai có làm lại nói
            Việc y tôi không làm,
            Cả hai sau khi chết,
            Sẽ đng đng như nhau.
            Họ là nhng hng người,
            Làm các hạnh h lit,
            Trong một đi sng khác.

(Ud 45)

            Ai sống không nhit não
            Khi chết không su muộn,
            Bậc trí nếu thy đường
            Giữa su, không su mun,
            Tỷ-kheo đon hu ái,
            Tâm tư được an tnh,
            Luân hồi sanh t tn,
            Vị y không tái sanh.
<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)