DANH MỤC
  • Thế sự
 
  • Chánh kiến
 
  • Giới luật
 
  • Đại tạng kinh Việt nam
 
  • Tìm hiểu kinh Nikaya
 
  • Dựng lại Chánh pháp
 
  • Nghiên cứu – Đối luận
 
  • Tham vấn – Hỏi đáp  
  • Thư viện
 
 
 
  Cập nhật ngày: 16/02/2018
 
  Cập nhật ngày: 03/06/2017
 
  Cập nhật ngày: 23/08/2016
 
  Cập nhật ngày: 21/08/2015
 
  Cập nhật ngày: 02/04/2015
 
  Cập nhật ngày: 18/09/2013
 
     
 
  • Thư viện thầy Thông Lạc
 
  • Danh mục trên Giọt Nắng Chơn Như.
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (Pháp âm)
 
  • Thầy Thích Bảo Nguyên (YouTube)
 
  • Tu viện Chơn Như
 
  • Chơn Lạc
 
     
     THỐNG KÊ  
  Số người Online: 4  
  Số lượt truy cập: 37687  
     
  Untitled Document
   
 
  Tìm hiểu kinh Nikaya
• KINH TIỂU TỤNG. Kinh Tiểu Bộ - Khuddaka Nikàya.  
Cập nhật ngày : 21.02.2016 (Đã đọc : 2548 lần )
TIỂU BỘ KINH
(Khuddaka Nikàya)

KINH TIỂU TỤNG
(Khuddakapàtha)

I. Ba Quy y  (Saranattaya)

            Ðệ tử quy y Phật,
            Ðệ tử quy y Pháp,
            Ðệ tử quy y Tăng.
                        Lần thứ hai đệ tử quy y Phật,
                        Lần thứ hai đệ tử quy y Pháp,
                        Lần thứ hai đệ tử quy y Tăng.
            Lần thứ ba đệ tử quy y Phật
            Lần thứ ba đệ tử quy y Pháp.
            Lần thứ ba đệ tử quy y Tăng.

II. Mười Giới (Dasasikkhàpada)

            1. Ðệ tử thực hành giới tránh sát sanh.
            2. Ðệ tử thực hành giới tránh lấy của không cho.
            3. Ðệ tử thực hành giới tránh tà hạnh trong các dục.
            4. Ðệ tử thực hành giới tránh nói láo.
            5. Ðệ tử thực hành giới tránh mọi cơ hội buông lung phóng dật do uống rượu hoặc các thứ men say.
            6. Ðệ tử thực hành giới tránh ăn phi thời.
            7. Ðệ tử thực hành giới tránh múa, hát, nhạc, kịch.
            8. Ðệ tử thực hành giới tránh cơ hội đeo vòng hoa và trang điểm với hương liệu, dầu xoa.
            9. Ðệ tử thực hành giới tránh dùng giường cao và rộng.
            10. Ðệ tử thực hành giới tránh nhận vàng bạc.

III. Ba Mươi Hai Phần (Dvattimsàkàra)

Trong thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, nước mủ, chất nhờn ở khớp, nước tiểu và não trong đầu.

IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)

            Thế nào là một? - Mọi loài hữu tình đều tồn tại nhờ thức ăn.
            Thế nào là hai? - Danh và sắc.
            Thế nào là ba? - Ba loại cảm thọ.
            Thế nào là bốn? - Bốn Thánh đế.
            Thế nào là năm? - Năm thủ uẩn.
            Thế nào là sáu? - Sáu nội xứ.
            Thế nào là bảy? - Bảy giác chi.
            Thế nào là tám? - Thánh đạo tám ngành.
            Thế nào là chín? - Chín nơi cư trú của các loài hữu tình.
            Thế nào là mười? - Vị nào có đủ mười đức tánh được gọi là vị A-la-hán.

V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)

            Như vầy tôi nghe:

          Một thời Thế Tôn trú tại Sàvatthi, ở Jetavana, khu vườn ông Anàthapindika. Rồi một Thiên tử, khi đêm đã gần mãn, với dung sắc thù thắng chói sáng toàn vùng Jetavana, đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, vị Thiên tử ấy bạch Thế Tôn với bài kệ:

(Thiên tử) thưa?:

            1. Nhiều Thiên tử và người,
            Suy nghĩ đến điềm lành,
            Mong ước và đợi chờ,
            Một nếp sống an toàn,
            Xin Ngài hãy nói lên,
            Về điềm lành tối thượng.

(Ðức Phật) dạy:

            2. Không thân cận kẻ ngu,
            Nhưng gần gũi bậc Trí,
            Ðảnh lễ người đáng lễ,
            Là điềm lành tối thượng.
                        3. Ở trú xứ thích hợp,
                        Công đức trước đã làm,
                        Chân chánh hướng tự tâm,
                        Là điềm lành tối thượng.
            4. Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
            Khéo huấn luyện học tập,
            Nói những lời khéo nói,
            Là điềm lành tối thượng.
                        5. Hiếu dưỡng mẹ và cha,
                        Nuôi nấng vợ và con.
                        Làm nghề không rắc rối,
                        Là điềm lành tối thượng.
            6. Bố thí, hành, đúng pháp,
            Săn sóc các bà con,
            Làm nghiệp không lỗi lầm,
            Là điềm lành tối thượng.
                        7. Chấm dứt, từ bỏ ác,
                        Chế ngự đam mê rượu,
                        Trong Pháp, không phóng dật,
                        Là điềm lành tối thượng.
            8. Kính lễ và hạ mình,
            Biết đủ và biết ơn,
            Ðúng thời, nghe Chánh Pháp,
            Là điềm lành tối thượng.
                        9. Nhẫn nhục, lời hòa nhã,
                        Yết kiến các Sa-môn,
                        Ðúng thời, đàm luận Pháp,
                        Là điềm lành tối thượng.
            10. Khắc khổ và Phạm hạnh,
            Thấy được lý Thánh đế.
            Giác ngộ quả: "Niết Bàn"
            Là điềm lành tối thượng.
                        11. Khi xúc chạm việc đời
                        Tâm không động, không sầu,
                        Không uế nhiễm, an ổn,
                        Là điềm lành tối thượng.
            12. Làm sự việc như vầy,
            Không chỗ nào thất bại,
            Khắp nơi được an toàn,
            Là điềm lành tối thượng.

VI. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta)

            1. Phàm ở tại đời này,
            Có sanh linh tụ hội,
            Hoặc trên cõi đất này,
            Hoặc chính giữa hư không,
            Mong rằng mọi sanh linh,
            Ðược đẹp ý vui lòng,
            Vậy, hãy nên cẩn thận,
            Lắng nghe lời dạy này.

                        2. Do vậy các sanh linh,
                        Tất cả hãy chú tâm,
                        Khởi lên lòng từ mẫn,
                        Ðối với thảy mọi loài,
                        Ban ngày và ban đêm,
                        Họ đem vật cúng dường,
                        Do vậy không phóng dật,
                        Hãy giúp hộ trì họ.

            3. Phàm có tài sản gì,
            Ðời này hay đời sau,
            Hay ở tại thiên giới,
            Có châu báu thù thắng,
            Không gì sánh bằng được,
            Với Như Lai Thiện Thệ,
            Như vậy, nơi Ðức Phật,
            Là châu báu thù diệu,
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        4. Ðoạn diệt và ly tham,
                         Bất tử và thù diệu.
                         Phật Thích-ca Mâu-ni,
                        Chứng Pháp ấy trong thiền,
                        Không gì sánh bằng được,
                        Với Pháp thù diệu ấy.
                        Như vậy, nơi Chánh Pháp,
                        Là châu báu thù diệu,
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            5. Phật, Thế Tôn thù thắng,
            Nói lên lời tán thán,
            Pháp thù diệu trong sạch,
            Liên tục không gián đoạn,
            Không gì sánh bằng được,
            Pháp thiền vi diệu ấy.
            Như vậy, nơi Chánh Pháp,
            Là châu báu thù diệu,
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        6. Tám vị bốn đôi này,
                        Ðược bậc thiện tán thán.
                        Chúng đệ tử Thiện Thệ,
                        Xứng đáng được cúng dường.
                        Bố thí các vị ấy,
                        Ðược kết quả to lớn.
                        Như vậy, nơi tăng chúng,
                        Là châu báu thù diệu
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            7. Các vị lòng ít dục,
            Với ý thật kiên trì,
            Khéo liên hệ mật thiết,
            Lời dạy Gô-ta-ma!
            Họ đạt được quả vị,
            Họ thể nhập bất tử,
            Họ chứng đắc dễ dàng,
            Hưởng thọ sự tịch tịnh,
            Như vậy, nơi Tăng chúng,
            Là châu báu thù diệu,
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        8. Như cây trụ cột đá,
                        Khéo y tựa lòng đất.
                        Dầu có gió bốn phương,
                        Cũng không thể dao động.
                        Ta nói bậc Chơn nhân,
                        Giống như thí dụ này,
                        Vị thể nhập với tuệ,
                        Thấy được những Thánh đế,
                        Như vậy, nơi Tăng chúng,
                        Là châu báu thù diệu,
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            9. Những vị khéo giải thích,
            Những sự thật Thánh đế,
            Những vị khéo thuyết giảng,
            Với trí tuệ thâm sâu.
            Dầu họ có hết sức,
            Phóng dật không chế ngự,
            Họ cũng không đến nỗi,
            Sanh hữu lần thứ tám,
            Như vậy, nơi Tăng chúng,
            Là châu báu thù diệu,
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        10. Vị ấy nhờ đầy đủ,
                        Với chánh kiến sáng suốt,
                        Do vậy có ba pháp,
                        Ðược hoàn toàn từ bỏ,
                        Thân kiến và nghi hoặc,
                        Giới cấm thủ cũng không,
                        Ðối với bốn đọa xứ,
                        Hoàn toàn được giải thoát.
                        Vị ấy không thể làm,
                        Sáu điều ác căn bản,
                        Như vậy, nơi Tăng chúng,
                        Là châu báu thù diệu.
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            11. Dầu vị ấy có làm,
            Ðiều gì ác đi nữa,
            Với thân hay với lời,
            Kể cả với tâm ý,
            Vị ấy không có thể,
            Che đậy việc làm ấy,
            Việc ấy được nói rằng,
            Không thể thấy ác đạo.
            Như vậy, nơi Tăng chúng,
            Là châu báu thù diệu.
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        12. Ðẹp là những cây rừng,
                        Có bông hoa đầu ngọn,
                        Trong tháng hạ nóng bức,
                        Những ngày hạ đầu tiên,
                        Pháp thù thắng thuyết giảng,
                        Ðược ví dụ như vậy.
                        Pháp đưa đến Niết-bàn,
                        Pháp hạnh phúc tối thượng,
                        Như vậy, nơi đức Phật,
                        Là châu báu thù diệu,
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            13. Cao thượng biết cao thượng,
            Cho đem lại cao thượng,
            Bậc Vô thượng thuyết giảng,
            Pháp cao thượng thù thắng,
            Như vậy nơi đức Phật,
            Là châu báu thù diệu,
            Mong với sự thật này,
            Ðược sống chơn hạnh phúc.

                        14. Nghiệp cũ đã đoạn tận,
                        Nghiệp mới không tạo nên,
                        Với tâm tư từ bỏ,
                        Trong sanh hữu tương lai,
                        Các hột giống đoạn tận,
                        Ước muốn không tăng trưởng
                        Bậc trí chứng Niết-bàn,
                        Ví như ngọn đèn này,
                        Như vậy, nơi Tăng chúng,
                        Là châu báu thù diệu.
                        Mong với sự thật này,
                        Ðược sống chơn hạnh phúc.

            15. Phàm ở tại đời này,
            Có sanh linh tụ hội,
            Hoặc trên cõi đất này,
            Hoặc chính giữa hư không,
            Hãy đảnh lễ đức Phật,
            Ðã như thực đến đây,
            Ðược loài Trời, loài Người,
            Ðảnh lễ và cúng dường,
            Mong rằng, với hạnh này,
            Mọi loài được hạnh phúc.

                        16. Phàm ở tại nơi này,
                        Có sanh linh tụ hội,
                        Hoặc trên cõi đất này,
                        Hoặc chính giữa hư không,
                        Hãy đảnh lễ Chánh pháp,
                        Ðã như thực đến đây,
                        Ðược loài Trời, loài Người,;
                        Ðảnh lễ và cúng dường,
                        Mong rằng với hạnh này,
                        Mọi loài được hạnh phúc.

            17. Phàm ở tại đời này,
            Có sanh linh tụ hội
            Hoặc trên cõi đất này,
            Hoặc chính giữa hư không,
            Hãy đảnh lễ chúng Tăng,
            Ðảnh lễ và cúng dường,
            Mong rằng với hạnh này,
            Mọi loài được hạnh phúc.

<<Quay lai
Gửi cho bạn bè Trang in
 
     
  Các bài viết khác của chủ đề Thế sự  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 03.2018 (Sưu tầm). (16.02.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 02.2018 (Sưu tầm). (30.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 01.2018 (Sưu tầm). (14.01.2018)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 13.2017 (Sưu tầm). (21.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 12.2017 (Sưu tầm). (14.12.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 11.2017 (Sưu tầm). (08.11.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 10.2017 (Sưu tầm). (22.10.2017)  
     •  TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI CƯ SĨ. Ngọc Hương. (14.10.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 09.2017 (Sưu tầm). (29.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 08.2017 (Sưu tầm). (08.09.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 07.2017 (Sưu tầm). (25.08.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 06.2017 (Sưu tầm). (13.07.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 05.2017 (Sưu tầm). (19.05.2017)  
     •  HỌC ĐỂ LÀM NGƯỜI - 04.2017 (Sưu tầm). (18.04.2017)  
   
  TRANG : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ...[Next 5 of 8 pages] ...
     
 
   
 
   
Trang Chủ   |   Thư Ngỏ   |   Diễn Đàn   |   Liên hệ   |     Quản lý |  

 

©2012- Bản quyền thuộc GIỌT NẮNG CHƠN NHƯ
Email: banbientapgiotnangchonnhu@gmail.com
(Ghi rõ nguồn khi sử dụng tư liệu bài viết trong website này)