Hiểu như thế nào về 12 nhân duyên ?

Hiểu như thế nào về 12 nhân duyên ?

Gửi bàigửi bởi asus2012 » Thứ 5 04 Tháng 10, 2012 11:27 am

Mười hai cửa vào đạo là một vấn đề rất cơ bản của Phật giáo thế nhưng thực tế lại có nhiều cách giải thích, giảng dải khác nhau về vấn đề này. Và điều này cũng tồn tại ngay trong 2 tạng kinh nguyên thủy Nykaya lẫn Hán tạng, thậm chí chỉ có 10 nhân duyên như đoạn kinh sau:

“Các tỷ-khưu! Xưa kia, khi ta còn là Bồ-tát, chưa thành chính giác, Ta tự nghĩ: Cõi đời này thật do những nỗi lo khổ (kiccha) ràng buộc; sinh, già, chết để rồi lại sinh ra, và vẫn chưa biết thoát ly cái khổ của già, chết thì làm sao biết được cái khổ già, chết để thoát ly? Lúc đó Ta tự hỏi: do đâu có già, chết? Do đâu có già, chết?
Bấy giờ nhờ sự tư duy chính đáng (yoniso-manasikāra) mà ta phát trí hiểu biết đích thực (abhisamaya: hiện quán) như vầy: do có sinh mà có già, chết, do sinh làm duyên mà có già, chết.
Lúc đó ta lại nghĩ do đâu mà có sinh, có hữu, có ái, có thọ, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, cho đến do đâu mà có danh sắc?
Bấy giờ, do sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết đích thực như vầy; do có thức mà có danh sắc, do có thức làm duyên mà có danh sắc.
Rồi ta lại hỏi do đâu mà có thức, lấy gì làm duyên mà có thức?
Bấy giờ, ta tự nghĩ, thức này là vật có thể trở lại, vượt lên trên danh sắc, chỉ do vào đó (chúng sinh) có già, sinh, chết, và tái sinh, tức lấy danh sắc làm duyên mà có thức, lấy thức làm duyên mà có danh sắc, lấy danh sắc làm duyên mà có lục nhập, lấy lục nhập làm duyên mà có xúc vân.vân … Như vậy thuần là nguyên nhân của khổ uẩn.
Lớn thay những nguyên nhân ấy! Thế là, với Ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng.
Bấy giờ, Ta lại tự nghĩ, làm thế nào không có già, chết? Cái gì diệt thì già, chết diệt?
Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát sinh trí hiểu biết đích thực như vầy: Không sinh thì không già, chết, sinh diệt thì già, chết diệt.
Lúc đó ta lại tự nghĩ, làm thế nào có được không sinh, không hữu, không thủ, không ái, không thọ, không xúc, không lục nhập, không danh sắc, cho đến cái gì diệt thì danh sắc diệt?
Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết đích thực như vầy: không có thức thì không có danh sắc, thức diệt thì danh sắc diệt.
Bấy giờ, ta tự nghĩ, làm thế nào để không có thức? Cái gì diệt thì thức diệt?
Rồi nhờ sự tư duy chính đáng mà ta phát trí hiểu biết đích thực như vầy: không có danh sắc thì không có thức, danh sắc diệt thì thức diệt.
Lúc đó ta tự nghĩ, cái đạo mà ta vừa ngộ có thể đạt được, tức là, danh sắc diệt thì thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, do danh sắc diệt mà lục nhập diệt, lục nhập diệt thì xúc diệt, cho đến… như vậy là thuần diệt những khổ uẩn.
Lớn thay cho sự tiêu diệt ấy! thế là với ta, chưa từng nghe pháp ấy mà sinh mắt, sinh trí, sinh tuệ, sinh sáng, sinh ánh sáng. Điều này cũng giống như một người đang thơ thẩn trong cánh đồng hoang bỗng phát hiện con đường mòn của người xưa đã đi và cứ đi theo lối mòn ấy mà thấy được làng mạc và thành quách của người xưa và nhà cửa của người xưa với vườn, sân, rừng cây, ao sen và tường hoa v.v…”

(Pāli: Samyutta Nikāya No XII. Vol. 11 , p. 101-106; Hán: Tạp A-hàm 12.) Nguyên Thủy Phật giáo tư tưởng luận, trang 233-235., bản dịch HT. Thích Quảng Độ.

Riêng về duyên Sinh, ngay Phật giáo phát triển, sự giải thích khá khác nhau, ví dụ Bài viết của Thầy Thích Thông Huệ trên trang http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-p ... Duyen.html: “Có nhân hiện tại tức có điều kiện tái sinh ở vị lai. Một hữu tình lại chào đời (SANH). Trong hữu tình này cũng có yếu tố Vô minh, Thức..., Ái, Thủ, Hữu. Quy luật tất yếu của cuộc sống là có sinh trưởng thì phải có hoại diệt, nên SANH duyên LÃO TỬ”.

- Bài viết của Thầy Thích Thiện Hoa trên trang http://www.tangthuphathoc.net/phatdan/t ... nduyen.htm : “Sanh. Là sanh ra. Do "ái, thủ, hữu" làm nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qia đời sau, phải sanh ra đời để thọ quả báo.”

- Bài viết của Tâm Minh Lê Đình Thám trên trang http://www.thuvienhoasen.org/D_1-2_2-76 ... l_bookmark: “Sinh: Có sống, tức là có sinh, nói một cách khác, là do không rõ đạo lý duyên khởi như huyễn, không có tự tánh, nên nhận lầm thật có sinh sống.”

.v.v.

Trong khí đấy, Thập nhị nhân duyên luôn được Đức Phật đề cao và xem như là cứu cánh để đi đến Niết bàn: “Nếu tỳ kheo giải thoát, không có chấp thủ mọi yểm ly, ly tham, đoạn diệt sanh, hữu, thủ…vô minh, như vậy đủ được gọi là tỳ kheo đã được Niết Bàn ngay trong đời sống hiện tại”. ( 38 Tương Ưng _ tập 2). Thế nên, đối với chúng ta hiện nay việc hiểu biết như thế nào là đúng về Thập nhị nhân duyên vẫn cực kỳ quan trọng nhưng vốn lại không được quan tâm đúng mức.

Vậy nên hiểu như thế nào là đúng ?
asus2012
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 4 03 Tháng 10, 2012 8:10 am

Re: Hiểu như thế nào về 12 nhân duyên ?

Gửi bàigửi bởi Trung Nghĩa » Chủ nhật 07 Tháng 10, 2012 9:17 am

Bạn Asus2012 đã dẫn ra 4 quan điểm luận về 12 Nhân duyên (1 luận dịch, 3 luận lý) của các vị có danh trong Phật giáo (Thích Quảng Độ, Thích Thông Huệ, Thích Thiện Hoa và Cư sĩ có tiếng Lê Đình Thám).
Tổng hợp 4 luận sự của các vị thấy đủ cả 2 trường phái phát triển Nam tông và Bắc tông. Chỉ thoáng qua tôi đã nhận ra ngay rằng đây chỉ là luận của những vị học giả nên không có sự hiểu biết Như Thật về 12 Nhân duyên. Hiểu đúng 12 Nhân duyên chỉ có Phật giảng dạy và các vị Alahán mới triển khai nổi.

12 Cửa Vào Đạo là tên một cuốn sách của Trưởng lão Thích Thông Lạc, Ngài đã triển khai để người học hiểu rõ 12 Nhân duyên là sự hiện bày một thế giới quan khổ đau của con người. Và để giải thoát khỏi khổ đau chính là sự phá nát 12 Nhân duyên, chỉ cần 1 duyên trong 12 Nhân duyên bị cắt đứt thì đương nhiên con người không còn bị trói buộc nữa, tức là giải thoát.

Vậy nên hiểu như thế nào là đúng? Đó là câu hỏi mà Asus2012 đưa ra. Tôi có ý kiến, nên bắt đầu từ sự đối sánh giữa 12 Nhân duyên các học giả Luận và 12 Nhân duyên của hành giả Chứng xem sự khác nhau thế nào rồi dần đến sự sai, đúng.

1- Mười hai Nhân duyên trong kinh sách cả Nguyên thủy và phát triển đều dạy rằng:
1, Vô Minh duyên Hành; 2, Hành duyên Thức; 3, Thức duyên Danh Sắc; 4, Danh Sắc duyên Lục Nhập; 5, Lục Nhập duyên Xúc; 6, Xúc duyên Thọ; 7, Thọ duyên Ái; 8, Ái duyên Thủ; 9, Thủ duyên Hữu; 10, Hữu duyên Sanh; 11, Sanh duyên Ưu bi, Bệnh, Chết; 12, Ưu bi, Bệnh, Chết duyên Vô Minh.

2- Mười hai Nhân duyên do Bậc Chứng đạo giảng dạy thì lại khác:
!, Vô Minh duyên Hành; 2, Hành duyên Nghiệp; 3, Nghiệp duyên Danh Sắc; 4, Danh Sắc duyên Lục Nhập; 5, Lục Nhập duyên Xúc; 6, Xúc duyên Thọ; 7, Thọ duyên Ái; 8, Ái duyên Hữu; 9, Hữu duyên Thủ; 10, Thủ duyên Sanh; 11, Sanh duyên Ưu bi, Bệnh, Chết; 12, Ưu bi, Bệnh, Chết duyên Vô Minh.

Mười hai Cửa Vào Đạo - Mười hai Nhân Duyên theo LuậnChứng là như thế.
Tạm thời như vậy, tôi sẽ xin có ý kiến tiếp vế sau.
Trung Nghĩa
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 7 06 Tháng 10, 2012 10:17 pm


Quay về Mười hai cửa vào đạo

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến.1 khách.

cron